ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 405 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

โลโก้กลุ่มปลาดาว
ระดับ
1.55
จาก 5
กลุ่มปลาดาว เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทุกๆด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนภายในสังคมปัจจุบัน...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รูปกรูปี
ระดับ
0.46
จาก 5
รณรงค์และเผยแพร่ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)
ระดับ
3.51
จาก 5
หน่วยกู้ภัยสัตว์... พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์ และสาธารณชนที่ประสบภัยเกี่ยวกับสัตว์ อาทิ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

โลโก้ พระอาทิตย์สีเเดงเจ็ดเเฉก เเสดงการตื่นรู้ของผู้คน
ระดับ
0.82
จาก 5
บางกอกฟอรั่ม มุ่งเน้นการจัดการความรู้ และจัดการเครือข่ายเรียนรู้ให้แก่กลุ่มพลเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ต่างๆ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

Kuvanant Foundation
ระดับ
4.43
จาก 5
องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2546 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูรายละเอียด
เป็นรูปแบ่งครึ่งระหว่างน้ำกับเมฆและพี้นดินและต้นไม้
ระดับ
0.47
จาก 5
เนื่องด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีฝนตกชุก การชะล้างพังทลายของดินมีมาก ทา ให้พื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่น...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation
ระดับ
3.61
จาก 5
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ระดับ
1.33
จาก 5
มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์
ระดับ
1.58
จาก 5
สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์(ฺBuriram Association of the Blind)...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.01
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด

รายการเลขหน้า