มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ

 • มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ

  ศูนย์ให้การศึกษากับเด็กพเศษทุกประเภท

  • เด็กออทิสติก

  • เด็กสมาธิสั้น

  • เด็กLD.

  • เด็กดาวน์ซินโดรม

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2522

จำนวนพนักงาน: 

80

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ก่อตั้งเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษในปี พ.ศ. 2522
และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในปี พ.ศ. 2528
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ได้มอบปรัชญาการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ว่า
"ผู้ด้อยโอกาสก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้พร้อมโอกาส"

วัตถุประสงค์ขององค์กร

  1. ให้บริการทดสอบเด็กก่อนเข้าเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาจัดโปรแกรมการศึกษาตามความเหมาะสม
  2. จัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจอย่างเช่น กลุ่มเด็กดาวน์ ( Down’s Syndrome ) และความ ผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆ พัฒนาการล่าช้า ( Delay Development ) ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ( C.P. – Celebral Palsy ) ออทิสติก ( Autistic ) สมาธิสั้น ( ADD / ADHD – Attention deficit / Hyperactivity Disorder ) บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน ( LD – Learing Disabilities ) ตลอดจนความพิการซ้อน ( Multiple Handicapped )
  3. จัดบริการบำบัดพิเศษ เช่น ฝึกพูด กายภาพบำบัด ดนตรี บำบัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว และการสอนเสริมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติ
  4. จัดบริการสำหรับผู้ปกครองในการให้คำปรึกษาแนะแนว และการให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ
  5. จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ สนับสนุนให้ค้นคว้าวิจัยการสอน อุปกรณ์การสอนและบริการต่างๆ
  6. ทำงานประสานกับแพทย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
  7. เป็นสถานศึกษาดูงานและฝึกงานของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 

 

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

     1. เด็กพิเศษทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาการสูงสุดเต็มศักยภาพ รู้จักพึ่งตนเองเป็นอิสระ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าผู้หนึ่ง
         ในสังคม
     2. เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน วิธีฝึกอบรมจัดเป็นโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual Education Program – IEP ) ซึ่งครูผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร
         จากหลายหน่วยงานหลายสาขาทำงานร่วมกัน เพื่อแสวงหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการพัฒนาเด็ก
     3. ส่งเสริมผู้ปกครองและครอบครัวให้มีบทบาท หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เพื่อผู้ปกครองจะได้เอาใจใส่ชื่นชมต่อลูกที่เป็นเด็กพิเศษ
         เช่นเดียวกับลูกที่เป็นปกติ
     4. ครูผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ควรมาจากหน่วยงานหลายสาขา ทำงานร่วมกันในการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนพิการ
 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านครอบครัว
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • ข้าวสารอาหารแห้ง

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น