มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

 • มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

  เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน
  2. สนับสนุนให้เกิดกลไก ชุมชน รัฐ ในการคุ้มครองเด็กเยาวชนให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  3. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการพัฒนาเด็กเยาวชน
  4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์

โครงการ

- ไม่มีเนื้อหา -