Women’s Health Advocacy Foundation (WHAF)

 • โลโก้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

  สิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีสำหรับผู้หญิง แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงไทยยังคงเจ็บป่วย พิการ และตายจากสาเหตุที่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ถ้าเพียงสังคมไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพให้คนทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส. จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2545

จำนวนพนักงาน: 

10

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

ปรัชญาของ สคส.

สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพผู้หญิง และสิทธิในสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน

วิสัยทัศน์ สคส.

อยากเห็นสังคมไทยยอมรับและตระหนักในสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ยุทธศาสตร์ สคส.

 • สร้างและจัดการความรู้: นำข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่ได้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพมาผลิตในภาษาและรูปแบบที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ผู้หญิงเข้าใจและรักเนื้อตัวร่างกายของตนเอง และสนับสนุนหรือดำเนินการวิจัยในเรื่องที่ยังขาดองค์ความรู้
 • รณรงค์ภาคนโยบาย: นำความรู้ไปใช้ในเวทีระดมสมองเพื่อค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และนำข้อสรุปนี้ไปขับเคลื่อนภาคนโยบายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
 • รณรงค์ภาคสื่อ: ทำงานร่วมกับนักสื่อสารมวลชน เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสารเรื่องเพศ สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้คนมีทางเลือกมากขึ้นในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และมีความตระหนักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
 • รณรงค์ภาคประชาสังคม: ทุกยุทธศาสตร์ของ สคส. เชื่อมร้อยกับกลุ่มทางสังคมและหน่วยงานที่มีเป้าหมายที่จะสร้างสุขภาพดีอย่างเป็นองค์รวมแก่คนในสังคม สคส. เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์แบบพันธมิตร (partnership) จะเป็นกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนงานของ สคส.

 • การดำเนินงานของ สคส. วางอยู่บนกรอบแนวคิดหลัก 3 ประการคือ แนวคิดเพศภาวะ เพศวิถี และสิทธิ (genders, sexualities, and rights based approach)
 • สคส. เชื่อว่า การขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมที่มีความตระหนักว่าสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ ต้องเป็นการขับเคลื่อนบนความเข้าใจว่าคนในสังคมมีวิถีทางเพศที่แตกต่างและหลากหลาย (sexualities) และต้องคำนึงว่าชีวิตทางเพศของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากระบบความเชื่อและคุณค่าหลายระบบ โดยระบบที่มีอิทธิพลมากคือระบบความเชื่อและคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเป็นผู้หญิง/ความเป็นผู้ชาย (genders) และต้องคำนึงว่าความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ สามารถแปรเปลี่ยนตามกาลเวลาและประสบการณ์ในชีวิต รวมถึงต้องตระหนักว่าสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จะดีไม่ได้ถ้าการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังดำรงอยู่ในสังคม

คณะกรรมการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

 1. ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธาน
 2. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองประธาน
 3. รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล เหรัญญิก
 4. รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ กรรมการ
 5. ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ กรรมการ
 6. ณัฐยา บุญภักดี กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิและสุขภาพผู้หญิง
 2. ดำเนินการให้ความรู้เรื่องสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้หญิงกลุ่มต่างๆ
 3. สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
 4. ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง
 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ทำงานกับพื้นที่ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

1. เชียงใหม่

 

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • สตรี
 • คนชรา
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านสังคม
 • ด้านครอบครัว

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • วารสารและหนังสือ
 • สื่อการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น