สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

 • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย เด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี  ซึ่งกำพร้า ไร้ที่พึ่ง และสมควรได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 โดยให้เด็กได้รับปัจจัย 4 และการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นไปตามวัย อันจะส่งผลให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2522

จำนวนพนักงาน: 

5

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

              สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมานานัปการ  บางเรื่องมีความรุนแรงและสลับซับซ้อน รัฐบาลจึงต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุข ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจส่วนรวม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมหรือวัฒนธรรม   โดยเฉพาะการปกป้องดูแลทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอนว่า หากได้มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็ย่อมจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย จากภาพรวมของการพัฒนาสังคมดังกล่าวนี้ รัฐยังได้คำนึงถึงบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งด้อยโอกาสเกือบจะทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การมีสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และไม่มั่นคง  เช่น  บิดามารดาแยกทางกัน เสียชีวิต ต้องโทษ หรือตกอยู่ในสภาวะอื่นใดที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ ผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดแก่เด็ก ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กบางคนจึงกลายเป็นเด็กกำพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้งจากผู้อุปการะ เลี้ยงดูและเด็กที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้การอุปการะเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ในปี พ.ศ. 2520 ได้เกิดมีบุคคลบางกลุ่มประกอบอาชีพซื้อขายเด็กให้กับชาวต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงมาก จากสภาพปัญหาดังกล่าว  รัฐจึงต้องรีบแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนโดยมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการป้องกันการซื้อขาย หนังสือที่ สร 0202/6143 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2520 กำหนดให้สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนส่งเด็กกำพร้า อนาถา  ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะให้แก่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอย่างช้าไม่เกิน 6 เดือน

                กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น)จึงได้ตั้งสถานสงเคราะห์ขึ้นอีกหนึ่งแห่ง   เพื่อรับอุปการะเด็กที่เพิ่มขึ้น คือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522 ปัจจุบัน  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์ขององค์กร

เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย เด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี  ซึ่งกำพร้า ไร้ที่พึ่ง และสมควรได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 โดยให้เด็กได้รับปัจจัย 4 และการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นไปตามวัย อันจะส่งผลให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 1. ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1– 6 ปี ทั้งชายและหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กให้ได้มาตรฐาน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ภาคีเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสำหรับเด็ก

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • ของเล่นเด็ก
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ยารักษาโรค
 • อื่นๆ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

นู๋พึ่งคลอดบุตรได้4วันจะยกให้ทางมูลนิธิได้หรือปล่าวค่ะ และมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะ ยุ่งยากหรือปล่าว นู๋จำเป็นจิงๆค่ะช่วยหน่อยนะค่ะ

โหวตองค์กร

1
นู๋มีปัญหาทางด้านครอบครัวค่ะ ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กไว้แต่ก้อไม่อยากทำแท้งจึงปล่อยให้เขาเกิด ตอนนี้คลอดได้3-4วันแล้วค่ะ อยากให้ทางมูลนิธิช่วยหน่อยได้ใหมค่ะ นู๋อยากยกลูกให้ทางมูลนิธิจะได้ใหมค่ะ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ .อยากทำให้เร็วที่สุดค่ะช่วยหน่อยนะค่ะ 0984907542
อยากไปทำงานที่นั่นได้ไหมคะ เห็นเด็กๆแล้วมีความสุข อยุ่ที่บ้านก็ชอบไปเลี้ยงเด็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ะค่ะ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลยอยากหางานทำค่ะ

โหวตองค์กร

5
เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้บ้านค่ะ และคุณอาจะเอาไอศครีมไปบริจาคทุกวันเด็กค่ะ

โหวตองค์กร

5
เป็นองค์กรที่ดีมากเลยค่ะ

โหวตองค์กร

5
น้องๆๆยังขาดอะไรบ้างอ่ะค่ะ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีค่ะ หากว่าหนูอยากจะเอาเสื้อผ้าเด็กอ่อน ของเล่น ขนมอาหารแห้ง ไปให้เด็กๆที่นั่นต้องทำยังไงบ้างค่ะ ขอขั้นตอนหน่อยค่ะ คือทางครอบครัว แล้วเพื่อนๆ อยากร่วมกันทำบุญน่ะค่ะ ติดต่อ : 0952749259 กุ้ง ค่ะ รบกวนสอบถามขั้นตอนหน่อยนะค่ะ

โหวตองค์กร

4
พวกหนูสนใจจะไปทําบุญให้น้องค่ะ อยากให้อาหารกลางวันน้องๆค่ะ ขอรายละเอียดได้มั้ยค่ะ

โหวตองค์กร

5
อยากทราบว่า ถ้าจะไปบริจาค ของ จะไปได้ตั้งเเต่กี่โมงถึงกี่โมง วันไหนบ้างค่ะ

โหวตองค์กร

5
ต้องการบริจาคเตียงเด็ก จำนวน 2 เตียง เตียงที่หนึ่งสำหรับแรกเกิดถึงสามเดือน เตียงที่สองสำหรับแแรกเกิดถึง7ขวบ ไม่ทราบว่ารับบริจาคหรือไม่ครับ 0955825335

โหวตองค์กร

5
อยากช่วยเพื่อนตามหาแม่ ที่เคยฝากไว้ที่นี้ เค้าอยากเจอหน้าแม่จริงๆสักครั้ง พอจะช่วยได้ไหม เพราะชีวิตเค้าโตมาด้วยความอ้างว้างที่เราก็ รู้สึกได้ เราสงสารเค้าเวลาที่เค้าชอบระบายแล้วก็น้อยใจที่ตัวเองถูกทิ้ง หรือว่ามีวิธีที่เราจะช่วยให้กำลังใจเค้ายังไง..0909093424 ถ้าช่วยได้รบกวนได้ไหมค่ะ แต่เรื่องมันก็นานมาแล้ว พอจะมีประวัติคนที่ฝากเลี้ยงไหม เรื่องน่าจะผ่านมา 25 ปีแล้วค่ะ ฝากด้วยน่ะค่ะ
มีปันหาด้านครอบครัวและรายได้ค่ะไม่พร้อมจะเลี้ยงจริงๆแต่ก็ไม่อยากเอาออกค่ะจะคลอดเดือนหน้านี้แล้วค่ะอยากยกให้สถานสงเคราะห์ต้องทำยังไงคะ

โหวตองค์กร

4
อยากให้ทางสถานช่วยเหลือค่ะ. จะคลอดเดือนตุลานี้แล้วค่ะแต่ไม่พร้อมจริงๆและไม่เอาเด็กออกส่วนตัวตกงานตั้งแต่ท้องได้1เดือนแล้วแฟนก้ขอเลิกไปเพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วอยากให้ทางสภานสงเคราะห์ฯรับอุปการะจะต้องทำอย่างไรบ้างคะขอบคุณค่ะ

โหวตองค์กร

5
0832020335 โทมาปรึกษาได้นะ เราช่วยค่าเลี้ยงดูได้
ต้องการบริจาคเสื้อผ้าเด็กอ่อนค่ะ ของลูกหนูเองค่ะ ยังใหม่อยู่เลยค่ะ ถ้าส่งไปให้ส่งไปตามที่อยู่นี้เลยใช่มั๊ยค่ะช่วยติดต่อกลับด้วยนะค่ะ 0962941219

โหวตองค์กร

4
ยังบริจาคได้อยู่รึป่าวคะ
อยากทราบขั้นตอนการขอเด็กมาเลี้ยง อยากได้เด็กแรกเกิดเลยค่ะ

โหวตองค์กร

5
ต้องการรับอุปการะเลี้ยงเด็กแรกเกิดคะ ต้องการเด็กผู้ชาย เอามาเป็นลูก ขั้นตอนทำไงบ้างคะ

โหวตองค์กร

5
ต้องการเอาตุ๊กตาไปให้น้องๆๆค่ะต้องทำยังไงบ้างอยู่แถวไหนค่ะพอดีอยู่แถวม.กรุงเทพรังสิตกลัวไปไม่ถูก วันอาทิตย์นี้เลย0924569383

โหวตองค์กร

5
ต้องการรับบุตรบุญธรรมแรกเกิด-3เดือน เพศหญิงค่ะ มีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก พอดีว่า ทำหมันแล้วต้องการมีลูกเพิ่มค่ะ ถ้าสนใจติดต่อด่วนนะคะ ยินดีให้มาเยี่ยมกิจการ และบ้าน ได้ 0919941050

โหวตองค์กร

5
รับบริจาคนมแม่ไหมคะ แช่แข็งอยู่ค่ะ Line ID: tracyleebkk

โหวตองค์กร

5
ต้องการรับเด็กผู้หญิงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะแต่งงานมาเกือบ15ปี หน้าที่การงานดีฐานะมั่นคงค่ะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

โหวตองค์กร

4
ท่านใดต้องการอุปการะรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพศชาย ลูกครึ่ง ไทย-มาเล(จีน) กำหนดคลอด พ.ย. 2559 ติดต่อ 094-6186556

โหวตองค์กร

5
ไม่ใช่อยากหนีปัญหา แต่ไม่พร้อมที่จะมี พอรู้ตัวก็สายเกินไป ครอบครัวจบสิ้น คิดจะฆ่าตัวตายวันละหลายๆรอบ ไม่ได้อยากยกให้ใครแต่สภาพจิตใจไม่ไหวจิงๆ ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อดี กำหนดคลอดเดือน ธ.ค.59 ซาวด์แล้วได้เพศชาย
อยากจะขอผู้อุปการะลูกของนู๋เองกำหนดคลอด12กุมพา-12มีนาคม 60 ค่ะ นู๋เรียนด้วยทำงานด้วยอาศัยอยู่ กทม คนเดียวค่ะเกิดพลาดท้องพอแฟนรูก็ขอเลิกไปตั้งแต่รู้ว่าท้องได้1เดือนจนตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้ย้ายที่อยู่หายไปตอนนี้อุ้มท้องไปทำงานอยู่ค่ะ ไม่อยากทำแท้งแต่ถ้าคลอดออกมาก็ไม่สามารถเลี้ยงเค้าให้ดีได้แน่นอนเพราะถ้าหยุดทำงานก็จะไม่มีเงินเลี้ยงดูค่ะเพราะมีภาระหลายๆอย่างที่ต้องส่งรบกวนผู้ที่อยากได้บุตรบุญธรรมจริงๆ ติดต่อมานะคะ 0830310371
ถ้าอยากไปบริจาคสิ่งของต้องทำอย่างไรบ้างคะ เบอร์ 099 452 2432

โหวตองค์กร

4
กำหนดคลอด7พฤษจิกายน59 เพศชาย ต้องการผู้อุปการระเลี้ยงดู

โหวตองค์กร

3
ตั้งท้องได้7เดือนแล้วคะไม่พร้อมเลี้ยง เด็กชายคะ สนใจติดต่อมานะคะ0967122318

โหวตองค์กร

5
ตอนนี้เบญคลอดได้2เดีอนมีปันหาทางครอบครัวค่ะ ที่บ้านมีเด็กอยุ่แล้ว3คน คนนี้คนที่4ค่ะ เบญเลี้ยงไม่ไหวจิงๆค่ะเพราะทางบ้านยากจน น้องเพศชายค่ะ ติดต่อเบญด้วยนะค่ะช้วยเบญทีค่ะ 0972248171
คลอดแล้ว 7พฤศจิกายน เพศชายอายุ16วัน ให้นมแม่เพื่อให้เขาแข็งแรง อยากให้ลูกมีพ่อแม่บุญธรรม ตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไรเลย พ่อเด็กบอกเลิกตอนท้องได้5เดือน เขาทิ้งไปเลย ไปคลอดใช้สิทบัตรทองคนเดียวเลย ตอนนี้มีลูกสาวคนโตอยู่แล้ว รับภาระไม่ไหว พ่อแม่ก็แก่มากแล้ว ผู้หญิงตัวคนเดียวจริงๆ ติดต่อ0956803825

โหวตองค์กร

4
อยากได้เด็กอ่อนมาดูแลต้องทำไงบ้างค่ะมีลูกยาก ทำทุกอย่างแล้วจิงๆ ติดต่อกลับด่วน 0963507976

โหวตองค์กร

1
ท้องได้7เดือนค่ะ ท้องไม่มีพ่อหนูอยุ่คนเดียวไม่ญาติสักคนพ่อแม่เสียหมดไม่คิดว่าจะเอาออกสงสารเด็ก แต่ไม่พร้อมเลี้ยงค่ะ ถ้าคลอดมาแล้วก่ยังคิดไม่ออกเรยว่าจะเลี้ยงที่ไหนเงินก่ไม่มี ถ้าไครอยากได้เด็กไปเลี้ยงติดต่อมาค่ะ0640021164

โหวตองค์กร

4
ตอนนี้ท้อง6เดือนแล้วค่ะ กำหนดคลอดมีนาคม2560 ตอนนี้ลำบากมาก ตัวคนเดียว อยากขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ สถานที่รับเด็ก หรือ ผู้ที่สนใจจะอุปการะ บุตร จริงๆ ติดต่อมาได้ค่ะ 24ชม. Wechat :engsin666

โหวตองค์กร

4
ต้องการอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนมาเลี้ยงค่ะ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ ถ้าใครต้องการบริจาคติดต่อมาได้นะค่ะ 0937867330
ดิฉันท้องใกล้คลอดแล้วค่ะและดูแลลูกสาวอีกคน2ขวบตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีงานทำดูแลลูกคนเดียวไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองกับลูกสาวได้เลยค่ะท่านใดต้องการอุปการะคนในท้องติดต่อมาได้ตลอดเวลานะค่ะหรือมีงานให้ดิฉันทำยิ่งดีค่ะ...0968963370
ต้องการไปบริจาคค่ะ ต้องทำไงบ้างค่ะ 0924915502

โหวตองค์กร

5
หนูท้อง32สัปดาห์นัดคลอดเดือนมีนาคม แต่มีปันหาทางครอบครัว หนูไม่ได้ทำงานไม่มีเงินติดตัว พ่อกับแม่เขาก้ยอมรับเด็กและตัวหนู ส่วนสามีเราแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนและแม่สามีเขาก้ให้เราเลิกกัน หนูอยากเลี้ยงลูกแต่ตอนนี้หนูไม่มีที่อยู่ไม่มีงาน หนูต้องทำไงดีค่ะ ขอคำปรึกษาที
สวัสดีค่ะเราคนนึงที่ไม่รุ้ตัวว่าท้องมารุ้อีกทีกะ5เดือนแล้วตอนนี้น้องได้ 4เดือน เพศชายน่ารักน่าชังมากแต่ทางครอบครัวเราเลี้ยงไม่ไหวเราเองก้อจนปันยากัวเลี้ยงเขาเเล้วเขาลำบากอดๆอยากๆกัวเขาไม่มัความสุขเราทำงานพอท้องก้อต้องออกจากงานมาเสาหลักที่มีก็คือพ่อพ่อก้อเสียได้3ปีละทางด้านฝ่ายชายมันไม่เอาการเอางานขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างทางบ้านเราเลยให้เลิกกันละต่างคนต่างอยู่คือเราเจอปันหาหนักมากในชีวิต..ติดต่อได้คะ0952375683
ดิฉันสนใจค่ะ0616180626
ดิฉันท้องใกล้คลอดแร้วค่ะ กำหนดคลอด10/05/2560. เนื่องจากมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกและแม่ และภาระมากมาย และทางครอบครัวดิฉันม่ยอมรับดิฉันเรยโดนไล่ออกจากบ้านไม่ให้กลับบ้านถ้าคลอดแล้วไม่รุ้ว่าจะเลี้ยงได้ยังไงเพราะทุกวันนี้อนู่คนเดียวค่ะ ไม่มีที่พึ่งเรย ท่านใดอยากได้บุตรไปรับอุปการะเลี้ยงดู ติดต่อกลับเบอนี้นะค่ะ0972696509

โหวตองค์กร

5
ดิฉัน...อยากจะมีลูกสาวสักคนอยากได้แรกเกิดอ่ะค่ะ ดิฉันมีลูกไม่ได้ค่ะ ดิฉันมีธุระกิจเป็นของตัวเอง ติดต่อ0637901845

โหวตองค์กร

5
ต้องการรับเลี้ยงเด็กแฝดหรือเด็กเพศหญิงตั้งแต่แรกเกิดค่ะ Id poijai2 0910754208 เนยคะ

โหวตองค์กร

5
ต้องการอุปการะเด็กแรกเกิดค่ะ ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้24ชมเลยนะค่ะ อยากได้จิงๆค่ะ 0855557823

โหวตองค์กร

5
ดิฉันแต่งงานมา5ปีและไม่มีบุตรต้องการรับเด็กมาเลี้ยงขอเป็นเด็กผู้หญิงอาชีพการงานมั่นคงรบกวนแอดไลมา goobgib55 จ้า

โหวตองค์กร

5
ต้องการรับอุปการะเด็กแรกเกิด ขอคนที่ไม่หลอกลวงนะค่ะและพร้อมที่จะยกให้เราจิงๆ ทางเรายินดีที่จะไปรับน้องเองถึงที่เลยค่ะ ถ้าใครท้องไม่พร้อมติดต่อมาหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะค่ะ 0653903788 หรือ ไลน์ id:bee1232009 เรารอคุณอยุ่นะค่ะ
อยากทราบว่าการอุปการะเด็กต้องทำยังไงบ้างค่ะ แต่งงานแร้วอยากมีลูกแต่ไม่มีค่ะ 0614060100
หาคนอุปการะเด็กค่ะ. ตอนนี้ใกล้คลอดมากแล้ว. หมอนัด10พค2560. เพศชายนะค่ะ ขอคนจิงจัย. อยากได้ลูกจิงๆ นะค่ะ สนใจติดต่อ. 0972696509 ไอดี 0944472889
ต้องการอุปถัมเด็กมาเลี้ยงเป็นบุตรคะเราและสามีไม่สามารถมีบตรได้ต้องการคนที่ชัดเจนและไม่เรียกร้องไรเพราะเราต้องการเลี้ยงแบบลูกถ้าไม่ชัดเจนเราไม่เอานะคะ ติดต่อได้24ชม. ไอดี ไลน์ bangmoney991

โหวตองค์กร

5
ตอนนี้ท้องกำหนดคลอดเดือนสิงหาเพศหญิง เลี้ยงดูร้องไม่ไหวท่านได้ต้องการอุปการะติดต่อ0967805007ด่วนค่ะ

โหวตองค์กร

5
ต้องครอบครัวที่ต้องการเด็กรับไปอุปการะเป็นลูก ตอนนี้ท้องแก่ใหล้คลอดค่ะน้องเป็นผู้ชาย มีลูกอยุ่แล้ว2คนครอบครัวยากจนลำบากมากไม่สามารถเลี้ยงอีกคนได้ค่ะ ท่านใดมีเมตรตารับอุปการะช่วยหนูกับลูกด้วยนะค่ะตอนนี้เหมือนเดินทางมืดหาทางออกไม่เจอท่านใดต้องการอุปการะติดต่อ ไลน์ไอดี yingple06 รอความหวังจะเจอทางสว่างอยุ่ค่ะ

โหวตองค์กร

5

รายการเลขหน้า

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น