สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • เป็นรูปแบ่งครึ่งระหว่างน้ำกับเมฆและพี้นดินและต้นไม้

  เนื่องด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีฝนตกชุก การชะล้างพังทลายของดินมีมาก ทา ให้พื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่น ๆของประเทศต้องเสื่อมโทรมลง เป็นผลให้ผลผลิตการเกษตรต่า งานอนุรักษ์ดินและน้า ที่ทางราชการดา เนินการหลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ยังอยู่ในขอบเขตจา กัด เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ด้วยเหตุนี้นักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้า สาขาต่าง ๆมองเห็นความจา เป็นต้องตั้งสมาคมอนุรั กษ์ดินและน้า ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันสามารถผลักดันงานอนุรักษ์ดินและนำที่ทางราชการทำอยู่ ให้ดำเนินไปกว้างขวางยิ่งขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับแก่รัฐและเกษตรกรทั่วไป

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2528

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

เริ่มจากการเป็นชมรมอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปี 2523 โดยนายสำราญ สมบัติพานิช เป็นประธานชมรมคนแรก ปฏิบัติงานในช่วงปี 2523-2525 และมีนางบุญสม ภมรจันทร์ เป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้น นายสามภพ จันทรมณี ได้เป็นประธานชมรมคนที่ 2 ในช่วงปี 2525-2528 
ต่อมาในปี 2528 ได้มีการจดทะเบียนสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีนายสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2528-2533 ต่อจากนั้น นายสิทธิลาภ วสุวัต (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 2 ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2534-2536 นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2537-2542 และนายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ (อดีตรองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ) ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 4 ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2543-2547 นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 4 ในช่วงปี 2549-2554 ปัจจุบัน นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ในช่วงปี 2555-2557

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.

เป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำระหว่างนักอนุรักษ์ดินและน้ำ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป

2.

ส่งเสริม เผยแพร่และสนับสนุนให้มีการนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้ในไร่นาและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

3.

สนับสนุนการวิจัยขั้นประยุกต์ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยสำหรับนำไปใช้ในไร่นาได้อย่างกว้างขวาง

4.

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้นักวิชาการและผู้สนใจค้นคว้า

5.

ให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการ และสถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับดินและที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำ

6.

ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของชมรม และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 • ให้ความรู้และเขียนบทความทางวิชาการ
 • จัดทำวารสาร

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ทั่วประเทศไทย

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสังคม
 • ด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น