เครือข่ายบ้านดิน

 • รูปคนจำนวน 6 คนจับมือกันแล้วโอบล้อมบ้านดินเอาไว้

  เครือข่ายบ้านดินมีเป้าหมายเป็นชุนชนพยายามทวนกระแส ที่สร้างวิถีทางเลือกใหม่ ที่เรียบง่ายใกล้ชิด ธรรมชาติ มีภาวนาเป็นพื้นฐาน ในการทำกิจกรรรมรับใช้ และเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถ พึ่งตนเอง ได้อย่างพอประมาณ พยายามเอื้อให้สมาชิกมี การเรียนรู้ เพื่อค้นพัฒนาศักยภาพ ของตน พร้อมกันนั้นก็เป็นแหล่งเยียวยารักษา เพื่อนำมาซึ่งดุลยภาพแห่งชีวิต

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

จำนวนพนักงาน: 

5

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

เครือข่ายบ้านดินมีความตั้งใจที่จะให้ชุนชนพยายามทวนกระแส ที่สร้างวิถีทางเลือกใหม่ ที่เรียบง่ายใกล้ชิด ธรรมชาติ มีภาวนาเป็นพื้นฐาน ในการทำกิจกรรรมรับใช้ และเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถ พึ่งตนเอง ได้อย่างพอประมาณ พยายามเอื้อให้สมาชิกมี การเรียนรู้ เพื่อค้นพัฒนาศักยภาพ ของตน พร้อมกันนั้นก็เป็นแหล่งเยียวยารักษา เพื่อนำมาซึ่งดุลยภาพแห่งชีวิต

โครงการของอาศรม (ดูรายละเอียดได้จาก www.semsikkha.org)

 1. โครงการ บ้านพักสัมมนาอาศรมวงศ์สนิท
 2. โครงการ สร้างบ้านด้วยดิน
 3.  โครงการ ห้องสมุดอาศรมวงศ์สนิท

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1.  เพื่อเพิ่มบทบาทของการภาวนาเพื่อรับใช้สังคมและส่งเสริมการทำงานรับใช้สังคม
 2. เพื่อเน้นการสร้างชุมชนที่มีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน
  1. ใช้การตัดสินใจร่วมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2.  ลดความแตกต่างของรายได้
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 4. ทำงานด้วยความเข้าใจกัน และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
 5.  เสริมสร้างสามัคคีธรรมภายในชุมชน
 6.  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ความคิด เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับใช้สังคม
 7.  เพื่อสร้างรายได้เพื่อพึ่งตนเอง และแบ่งปันรายได้เพื่อสังคม
 8. เพื่อขยายและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์กรพันธมิตในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 • สนับสนุนให้บุคคล องค์กร และชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
 • ค้นคว้า รวบรวม และทดลอง ภูมิความรู้ในการสร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และการสร้างบ้านด้วยดินทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ
 • เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมธรรมชาติ และการสร้างบ้านด้วยดิน
 • จัดเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน
 • สร้างเครือข่ายผู้สร้างบ้านด้วยดิน เพื่อก่อให้เกิดชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนภูมิความรู้
 • สนับสนุนให้เกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผ่านทางการจัดฝึกอบรมการสร้างบ้านด้วยดิน (วัฒนธรรมการลงแขกสร้างบ้าน)
 • เพื่อการพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครสร้างบ้านดิน

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

นครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • ชุมชน
 • ด้านสังคม
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น