มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

 • มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

       ภารกิจหลักในการบริหารจัดการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของการผลักดันให้มีการนำนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติจริง โครงการนำร่องฯ มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรและชุมชนในด้านเศรษฐกิจ อาหาร ที่ดินทำกิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรต่อไป

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2541

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

     มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก่อเกิดจากฐานการพัฒนางานเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยเห็นว่า การคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรชุมชนด้วยระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนนั้น ได้พัฒนารูปแบบและแนวคิดในการสร้างการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนบนฐาน นิเวศวัฒนธรรมที่แตกต่าง หลากหลาย และดำเนินไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และแนวคิดในทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงความรู้ และทัศนคติของคนในสังคม ทำให้งานเกษตรกรรมยั่งยืนยิ่งทวีความสำคัญ ในขณะเดียวกันก็ต้องการการพัฒนาและยกระดับทั้งด้านความรู้ และการยอมรับจากสาธารณชนและนโยบาย ความรู้ที่จะได้รับการพัฒนา ประยุกต์ใช้นั้นก็ควรดำเนินไปเพื่อสร้างพลังของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการ แก้ไขปัญหาของตนเอง และสังคม ในขณะที่การยอมรับจากผู้บริโภค และสาธารณชน รวมทั้งระดับนโยบาย จะช่วยยกระดับให้เกษตรกรรมยั่งยืนมีสถานะไม่เพียงเป็นระบบเกษตรกรรมสำหรับ เกษตรกรและชุมชน แต่เชื่อมโยงสู่ระบบอาหารที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารสำหรับ ประชาชนในประเทศอีกด้วย

     มูลนิธิฯก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยช่วงแรกมูลนิธิฯ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของ เกษตรกรรายย่อย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการผลักดันให้มีการนำนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติจริง โครงการนำร่องฯ มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งที่เหมาะสม อันจะนำมาสู่การพึ่งตนเองได้ของเกษตรกรและชุมชนในด้านเศรษฐกิจ อาหาร ที่ดินทำกิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและการจัดการ ทรัพยากรต่อไป บทเรียนจากโครงการฯ ได้สร้างการพึ่งตนเองให้กับเกษตรกรสมาชิกสามารถพึ่งตนเองในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น อาทิ การมีพืชผลหลากหลายชนิดบริโภคในครัวเรือนซึ่งช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารได้มาก ขึ้น การลดละเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร เป็นต้น ขณะเดียวกันเกษตรกรก็ได้พัฒนาแนวคิดและความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ ต่างๆ อาทิ การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ซึ่งโครงการพยายามพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ให้สอดคล้องกับ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

      การดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่งของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ก็คือการพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมยั่งยืนผ่านแผนงานวิจัยและ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม จากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้มูลนิธิฯ ตระหนักมากขึ้นว่ายังจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และการวิจัยด้านเกษตรกรรม ยั่งยืนอีกมาก ทั้งในแง่ประเด็นการศึกษาวิจัย การพัฒนาแนวคิด/ทฤษฎี เครื่องมือในการศึกษาวิจัย การบูรณาการความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในมิติต่างๆ การส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรชุมชนมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัย ให้สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ในทุกระดับทั้งระดับการผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดการทรัพยากร และระดับนโยบาย

      ต้นทุนของการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างรูปธรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนกับองค์กรชาวบ้าน เมื่อประกอบกับการวิเคราะห์ถึงความสำคัญของการทำงานด้านความรู้และงานเขียน ทำให้ในปัจจุบันมูลนิธิฯ ปรับบทบาทมาสู่การเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานวิชาการโดยเอาชุมชนเป็นตัว ตั้งและสร้างปัจจัยที่นำไปสู่การพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ควบคู่กับการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ (ทั้งที่เป็นเกษตรกร หรือ คนชั้นกลาง ข้าราชการ นักธุรกิจ เป็นต้น) ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับความสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน และการยอมรับในสิทธิและศักดิ์ศรีของเกษตรกรและชุมชน ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่เกื้อกูลกันทั้งชุมชนท้องถิ่น และคนในสังคมโดยรวม

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 • การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงานศึกษาด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน
 • การเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค
 • การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
 • การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของถาบันและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย

 

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 • การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงานศึกษาด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน
 • การเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค
 • การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
 • การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของถาบันและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย

 

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • ด้านการศึกษา

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน

ความคิดเห็น

wh0cd824506 [url=http://bupropionxl.us.com/]Bupropion XL[/url] [url=http://nexium.us.com/]astrazeneca nexium[/url] [url=http://diclofenac365.us.com/]Diclofenac Over The Counter[/url] [url=http://caverta.us.com/]caverta[/url] [url=http://buyadalat.us.com/]cheap adalat[/url] [url=http://benicar2017.us.com/]order benicar[/url]
wh0cd644038 [url=http://synthroid365.us.com/]synthroid[/url] [url=http://levitrainfo.se/]potensmedel receptfritt[/url] [url=http://deltasone247.us.com/]deltasone with no prescription[/url] [url=http://amoxil247.us.com/]Buy Amoxil[/url] [url=http://buyallopurinol.us.com/]buy allopurinol[/url]
wh0cd309926 [url=http://celebrexgeneric.us.com/]Celebrex[/url]
wh0cd690450 [url=http://anafranil.us.com/]anafranil sale[/url] [url=http://flagyl365.us.com/]metronidazole 250mg[/url]
wh0cd560211 [url=http://antabuse.shop/]antabuse[/url] [url=http://buycialis.ltd/]cialis india generic[/url] [url=http://acyclovir.today/]found here[/url]
wh0cd255561 [url=http://buyatarax.us.com/]Buy Atarax[/url] [url=http://viagrasoft365.us.com/]viagra soft tabs[/url]
wh0cd103806 [url=http://buycelexa2017.top/]celexa 5 mg[/url] [url=http://buyamoxicillin-2015.top/]where to buy amoxicillin online[/url] [url=http://buycitalopram2016.top/]citalopram oxalate[/url] [url=http://tadacip-7.us/]tadacip[/url] [url=http://buyelocon7.top/]elocon[/url] [url=http://buylevitra1.top/]levitra[/url] [url=http://buyantabuse2016.us/]buy antabuse[/url] [url=http://buyarimidex10.top/]read full report[/url]
wh0cd451489 [url=http://buyatenolol.us.com/]buy atenolol[/url] [url=http://buy-effexor.com/]effexor[/url]
wh0cd484334 [url=http://tretinoin.desi/]clicking here[/url] [url=http://tenormin.sexy/]continue[/url] [url=http://furosemide.camera/]furosemide[/url] [url=http://strattera.world/]cost of strattera[/url]
wh0cd70961 [url=http://tadalafil.business/]tadalafil[/url] [url=http://phenergan.work/]generic phenergan[/url] [url=http://tretinoin.reisen/]tretinoin cream[/url]
wh0cd668928 [url=http://baclofen7.gdn/]baclofen 10 mg no prescription[/url] [url=http://buyzoloft10.top/]buy zoloft[/url] [url=http://strattera2017.gdn/]strattera[/url] [url=http://revia12.top/]revia[/url] [url=http://advair0.top/]advair[/url] [url=http://buysildalis7.top/]buy sildalis[/url] [url=http://furosemide25.top/]furosemide 20 mg tab cost[/url] [url=http://buycitalopram2016.top/]citalopram tablets[/url]
wh0cd418649 [url=http://cafergot.sexy/]cafergot[/url] [url=http://suhagra.sexy/]suhagra[/url] [url=http://augmentin.sexy/]augmentin oral[/url] [url=http://toradol.systems/]toradol[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.sexy/]triamterene hydrochlorothiazide 37.5 25[/url] [url=http://buypropecia.city/]cheap finasteride[/url] [url=http://tretinoin.sucks/]helpful hints[/url]
wh0cd59643 [url=http://wherecanibuyviagra.us.com/]here can i buy viagra[/url] [url=http://buyallopurinol.us.com/]buy allopurinol[/url] [url=http://ventolinhfa.us.com/]Buy Ventolin HFA[/url]
wh0cd114003 [url=http://synthroidnorx.us.com/]synthroid buy[/url] [url=http://prednisolonenorx.us.com/]prednisolone no rx[/url]
wh0cd548900 [url=http://onlinemedrol.us.com/]Medrol Online[/url]
wh0cd679145 [url=http://clomid.directory/]buy clomiphene citrate online uk[/url] [url=http://furosemide.sexy/]furosemide[/url] [url=http://azithromycin.sexy/]azithromycin[/url]
wh0cd896578 [url=http://nexium-365.us/]nexium[/url] [url=http://amoxicillin17.top/]amoxicillin[/url] [url=http://buyalbendazole2014.us/]albendazole[/url]
wh0cd983777 [url=http://suhagra6.gdn/]suhagra online[/url] [url=http://propranolol16.top/]propranolol[/url] [url=http://nolvadex75.top/]best place to buy nolvadex[/url] [url=http://phenergan2017.top/]phenergan[/url] [url=http://buyalbuterol-1.gdn/]albuterol for sale online[/url] [url=http://toradol4.top/]toradol for kidney stone pain[/url]
wh0cd374488 [url=http://singulairgeneric.us.com/]buying singulair online[/url]
wh0cd232923 [url=http://lipitor6.gdn/]lipitor[/url] [url=http://toradol8.top/]toradol online[/url] [url=http://buybenicar25.us/]buy benicar[/url] [url=http://allopurinol-0.top/]allopurinol 300[/url] [url=http://buybentyl5.top/]buy bentyl[/url] [url=http://lasix5.top/]lasix[/url] [url=http://elocon8.us/]elocon cream 1[/url] [url=http://buycrestor2.top/]rosuvastatin crestor[/url]
wh0cd287283 [url=http://azithromycin.work/]azithromycin[/url] [url=http://proscar.news/]buy proscar online[/url] [url=http://propecia.group/]online propecia[/url] [url=http://propecia.desi/]propecia[/url]
wh0cd776527 [url=http://elocon.photography/]elocon[/url] [url=http://suhagra.sexy/]generic suhagra[/url] [url=http://zithromax.cool/]zithromax z-pak[/url]
wh0cd49441 [url=http://zithromax.us.com/]Order Zithromax[/url]
wh0cd320133 [url=http://buyabilify10.us/]abilify[/url] [url=http://tetracycline2017.top/]tetracycline[/url] [url=http://buyarimidex10.top/]buy arimidex[/url] [url=http://buyacyclovir365.us/]acyclovir[/url]
wh0cd429965 [url=http://cipro.email/]cipro[/url] [url=http://nolvadex.sexy/]nolvadex tamoxifen[/url] [url=http://cytotec.ltd/]cytotec[/url] [url=http://neurontin.live/]neurontin 400mg[/url] [url=http://lisinopril.works/]lipinpril[/url] [url=http://levaquin.schule/]levaquin 750 mg[/url] [url=http://lisinopril.camera/]lisinopril[/url]
wh0cd16603 [url=http://buyprednisolone9.gdn/]cheap prednisolone[/url] [url=http://citalopram365.us/]brand name citalopram[/url] [url=http://augmentin5.us/]read more[/url] [url=http://wellbutrin75.us/]wellbutrin cost[/url] [url=http://nolvadex17.gdn/]cheap nolvadex[/url]
wh0cd559091 [url=http://cialis2012.top/]discount cialis pills[/url] [url=http://stromectol2010.top/]stromectol[/url] [url=http://buyelimite2010.gdn/]website[/url] [url=http://buywellbutrin7.us/]buy wellbutrin online[/url] [url=http://inderal247.us/]propranolol inderal 10 mg tablet[/url] [url=http://indocin0.us/]indocin[/url] [url=http://nolvadex2017.top/]nolvadex prices[/url] [url=http://buymedrol0.top/]medrol 4mg[/url]
wh0cd722171 [url=http://tretinoin5.gdn/]tretinoin creamcom[/url] [url=http://lasix8.top/]lasix[/url] [url=http://robaxin25.gdn/]robaxin[/url] [url=http://buywellbutrin-2016.top/]wellbutrin[/url] [url=http://toradol4.us/]learn more[/url] [url=http://elocon-9.top/]elocon[/url] [url=http://propecia365.top/]buy propecia cheap[/url] [url=http://propranolol8.top/]propranolol metoprolol[/url]
wh0cd723287 [url=http://triamterene.store/]triamterene[/url] [url=http://buycephalexin.casa/]cephalexin generic[/url] [url=http://retina.city/]retinal prescription facecream[/url] [url=http://clomid.exposed/]clomid[/url]
wh0cd375601 [url=http://inderal2017.us.com/]inderal[/url] [url=http://fluoxetine.us.com/]fluoxetine[/url] [url=http://ventolin.us.org/]proventil[/url]
wh0cd613448 [url=http://chloramphenicol247.club/]chloramphenicol[/url]
wh0cd743683 [url=http://phenergannorx.us.com/]Phenergan Online[/url]
wh0cd254450 [url=http://ventolin11.top/]ventolin inhaler[/url] [url=http://buywellbutrin2012.top/]where to buy wellbutrin[/url] [url=http://elimite50.top/]elimite cream[/url]
wh0cd450365 [url=http://eurax.sexy/]eurax[/url] [url=http://yasmin.bargains/]buy yasmin online usa[/url] [url=http://cephalexin.casa/]cephalexin[/url] [url=http://cytotec.reise/]cytotec[/url]
wh0cd505846 [url=http://buycymbalta.us.com/]buy cymbalta[/url]
wh0cd614566 [url=http://elimite75.top/]elimite online[/url] [url=http://atenolol11.top/]atenolol 25 mg[/url] [url=http://buyfluoxetine-1.top/]fluoxetine[/url] [url=http://buyanafranil11.gdn/]buy anafranil[/url] [url=http://elocon8.us/]elocon cream over the counter[/url] [url=http://cipro2017.top/]cipro[/url] [url=http://buytretinoin11.top/]buy tretinoin[/url]
wh0cd70961 [url=http://citalopram.credit/]citalopram[/url] [url=http://sildenafil.solutions/]sildenafil-citrate[/url] [url=http://bupropion.casa/]bupropion[/url] [url=http://tetracycline.works/]tetracycline[/url]
wh0cd275965 [url=http://inderal.fail/]buy inderal online without prescription[/url] [url=http://elocon.shopping/]elocon[/url] [url=http://trazodone.desi/]desyrel 50 mg[/url] [url=http://vpxl.casa/]buy vpxl[/url] [url=http://tadalafil.sexy/]20mg tadalafil[/url] [url=http://provera.credit/]provera[/url] [url=http://clindamycin.systems/]clindamycin[/url]
wh0cd940732 [url=http://medrol.bike/]medrol 4mg pak[/url] [url=http://sildenafil.solutions/]sildenafil[/url] [url=http://fluoxetine.fail/]fluoxetine[/url] [url=http://elimite.coffee/]elimite[/url] [url=http://methotrexate.bike/]methotrexate[/url]
wh0cd254447 [url=http://wellbutrin6.us/]wellbutrin[/url] [url=http://buycephalexin2015.top/]cephalexin[/url] [url=http://celebrex25.top/]celebrex[/url] [url=http://adalat2010.us/]adalat[/url] [url=http://strattera2017.top/]strattera[/url]
wh0cd873939 [url=http://proscar.gold/]proscar hair loss[/url] [url=http://prednisone.city/]prednisone[/url] [url=http://indocin.schule/]indocin generic[/url] [url=http://cipro.jetzt/]cipro 500[/url]
wh0cd527369 [url=http://costofviagra.us.com/]Cost Of Viagra[/url] [url=http://neurontin2016.us.com/]neurontin[/url] [url=http://buyreviaonline.us.com/]buy revia online[/url]
wh0cd777653 [url=http://reviadrug.us.com/]Revia Online[/url] [url=http://cialisprice.us.org/]cialis canada[/url]
wh0cd657616 [url=http://hydrochlorothiazide.group/]hydrochlorothiazide online[/url] [url=http://albuterol.fund/]albuterol for sale online[/url] [url=http://doxycycline.casa/]vibramycin 100 mg[/url] [url=http://prednisolone.reisen/]prednisolone without prescription[/url] [url=http://robaxin.bike/]robaxin[/url]
wh0cd690458 [url=http://vermox.us.org/]for more[/url]
wh0cd766336 [url=http://diflucan.live/]diflucan[/url] [url=http://tadacip.reise/]tadacip 20 mg[/url] [url=http://clomid.reise/]clomid[/url] [url=http://inderal.gold/]inderal la 80[/url]
wh0cd819576 [url=http://costofviagra.us.org/]Average Cost Of Viagra[/url]
wh0cd656494 [url=http://prednisone5mg.us.com/]prednisone 20mg[/url]
wh0cd188765 [url=http://zithromax.mba/]zithromax[/url] [url=http://phenergan.today/]phenergan[/url] [url=http://crestor.mba/]crestor[/url] [url=http://hydrochlorothiazide.jetzt/]hydrochlorothiazide 25 mg[/url] [url=http://effexor.express/]effexor[/url]
wh0cd841092 [url=http://adalat.ltd/]adalat[/url] [url=http://yasmin.gripe/]buy yasmin birth control pills[/url] [url=http://prednisolone.photography/]prednisolone[/url] [url=http://tenormin.sexy/]tenormin anxiety[/url] [url=http://clonidine.mba/]for more info[/url]

รายการเลขหน้า

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น