มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • รูปกรูปี

  รณรงค์และเผยแพร่ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือ ประสานงานอนุรักษ์ธรรมชาติของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2535

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

ประสานงานอนุรักษ์ธรรมชาติของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการ ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ ทุน และข้อมูลข่าวสาร โดยตั้งเป็นกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ในกรณี เร่งด่วนและกองทุนช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้เสียชีวิต
รณรงค์และเผยแพร่ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือ เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสาร การจัดทำโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ โครงการจัดสร้างภาพยนตร์ สารคดีทางโทรทัศน์ การบรรยาย การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ การจัดทำโครงการ เผยแพร่ต่าง ๆ เช่น โครงการศึกษาธรรมชาติ โครงการเผยแพร่การอนุรักษ์สู่ชนบท ฯลฯดำเนินโครงการที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาชนบท เพื่อการอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำขังและชายฝั่งทะเล โครงการพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ โครงการศูนย์สงเคราะห์สัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ฯลฯ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. สนับสนุนและประสานงานอนุรักษ์ธรรมชาติของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการ ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์ ทุน และข้อมูลข่าวสาร โดยตั้งเป็นกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ในกรณี เร่งด่วนและกองทุนช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้เสียชีวิต
 2. รณรงค์และเผยแพร่ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือ เช่น การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสาร การจัดทำโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ โครงการจัดสร้างภาพยนตร์ สารคดีทางโทรทัศน์ การบรรยาย การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ การจัดทำโครงการ เผยแพร่ต่าง ๆ เช่น โครงการศึกษาธรรมชาติ โครงการเผยแพร่การอนุรักษ์สู่ชนบท ฯลฯ
 3. ดำเนินโครงการที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาชนบท เพื่อการอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำขังและชายฝั่งทะเล โครงการพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ โครงการศูนย์สงเคราะห์สัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ฯลฯ

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณ รณรงค์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญและร่วมมือกันอนุรักษ์
 • โครงการสวนนกศูนย์ศิลปาชีพบางไทย
 • ช่วยชีวิตสัตว์ในพื้นที่ก่อสร้าง
 • โครงการอนุรักษ์นกยูงไทย

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ทั่วประเทศไทย

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • สัตว์
 • ด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อาหารสัตว์
 • ยารักษาสัตว์

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น