มูลนิธิพระดาบส

  • รูปเลข 9 แบบไทยภายใต้มงกุฎชฎา

    เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้มีวิชาช่างสำหรับประกอบอาชีพและเป็นคนดี

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2533

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริว่า ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธา ขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ ในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ได้ทรงรำลึกถึงวิธีการประสิทธิ์ประสาทวิชา ของครูบาอาจารย์ในโบราณกาล เช่น พระดาบส

 

ดังนั้น หากนำเอาวิธีการประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาการ ของพระดาบสมาประยุกต์ใช้ โดยจัดเป็นรูปการศึกษานอกระบบแล้ว นอกจากจะช่วยให้ผู้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ได้ความรู้เป็นวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีลธรรมจรรยา มีน้ำใจ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวมได้ผลยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ ป่าธรรมชาติที่เป็นที่พำนักอาศัยของพระดาบสนั้นนับว่าจะน้อยลงไป จึงจำเป็นต้องใช้ป่าสังเคราะห์หรือป่าคอนกรีต เป็นที่ตั้งสำนักพระดาบสแทน

 

แนวกระแสพระราชดำริดังกล่าว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ รับไปดำเนินการทดลองเปิดอบรมวิชาช่างไฟฟ้า-วิทยุขึ้นก่อน โดยใช้สถานที่ของสำนักพระราชวัง ณ บ้านเลขที่ 384/386 ถนนสามเสน ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี แล้วเปิดรับบุคคลที่มีความตั้งใจจริงที่จะหาความรู้ใส่ตน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และความรู้ รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ผ่านศึก และทุพพลภาพได้เข้าเรียน สำหรับครูหรือพระดาบสอาสาสมัครนั้น จะเป็นผู้มีความรู้ ความศรัทธาอาสาสมัครโดยเสด็จพระราชกุศล และมีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีความยินดีเสียสละให้ความรู้ของตนเป็นวิทยาทาน โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนโครงการพระดาบส ตั้งแต่ต้นตลอดมา นอกจากนี้ได้มีบริษัท ห้างร้านเอกชนบริจาค เงิน สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้โดยเสด็จพระราชกุศลด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการนี้จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละ 130,000 บาท (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน) ซึ่งจะเพิ่มมากกว่านี้อีกหากมีการขยายงานออกไป

วัตถุประสงค์ขององค์กร

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ใฝ่รู้ โดยไม่จำกัดเพศและวัยของผู้เรียน

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

  • โครงการพระดาบสนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบสได้ทำการสอนวิชาชีพ แขนงต่างๆ ไปแล้ว ได้แก่ หลักสูตรเตรียมช่าง ใช้ระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน หลักสูตรช่างไฟฟ้าการกำลัง ใช้ระยะเวลาการ ศึกษา 1 ปี หลักสูตรช่างประปาภายในอาคาร และช่างเครื่องสุขภัณฑ์ ใช้ระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน และหลักสูตรพนักงาน ขับรถ ใช้ระยะเวลาการศึกษา 5 เดือน
  • การบริการตรวจซ่อม ได้เปิดให้บริการเป็นรูปสหกรณ์ ตรวจซ่อมเครื่องไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เตารีดไฟฟ้า เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์สีและขาวดำ เครื่องขยายเสียง เครื่องวิดิโอเทป งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมเครื่องยนต์ งานซ่อมรถยนต์ ช่างโลหะ งานเชื่อม งานเคาะและพ่นสี ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ในการทำงานกับเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้ความดูแลของ พระดาบสอาจารย์โดยใกล้ชิด

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

  • ด้านการศึกษา

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

  • เงิน
  • อุปกรณ์การเรียน
  • สื่อการเรียนรู้

ความคิดเห็น

ผมไดสร้างพีแอลซีขนาดเล็กขึ้นมาได้ ใช้งานง่ายโดยผู้ที่ไม่ต้องมีการศึกษาสูง ใช้ควบคุมอัตโยมัติ ถ้าต้องการใช้เป็นอุปกรณ์การสอน ยินดีสนับสนุน ดูการพัฒนาไดที่ facebook/RobotBase

โหวตองค์กร

5
เป็นองค์กรที่ให้การศึกษา ให้ที่อยู่ ให้ที่กิน ให้คนสามารถเอาตัวรอดได้ โดยไม่หวังผลตอบแทน เด็กส่วนใหญ่ที่จบจากที่นี่ก็กลายเป็นบุคลกรที่สำคัญของประเทศและไม่เป็นภาระสังคม

โหวตองค์กร

5

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น