สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

  จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน 2509 ในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 ต่อมากฎหมายได้มีการแก้ไข เพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองหญิงที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่เข้ารับการคุ้มครอง โดยเน้นการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพมากขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ประเวณี พ.ศ.2539 และทำหน้าที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ยังให่การคุ้มครองแก่หญิงและเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และบันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งในและต่างประเทศ

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2509

จำนวนพนักงาน: 

47

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

สถานรองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วัตถุประสงค์ขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กหญิงและสตรี ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • เด็กหญิงและสตรีตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
 • เด็กหญิงและสตรีที่ตกเป็นผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาทักษะวิชาชีพและการศึกษาให้แก่เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีและมากกว่า 18 ปี ที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 • เพื่อให้การบำบัด ฟื้นฟู แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 • เพื่อให้การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีที่ขาดโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม
 • เพื่อป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ โดยการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีทักษะอาชีพ  อยู่ในชุมชนอบรมป้องกันการถูกล่อลวง และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

บริการที่จัดให้

 • บริการด้านที่พักอาศัย พร้อมอาหารและของใช้ส่วนตัว
 • บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
 • บริการช่วยเหลือในการดำเนินคดี ในกรณีที่ถูกล่วงละเมิด ถูกเอาเปรียบและมีการดำเนินคดีต่อนายหน้าและผู้เกี่ยวข้อง
 • บริการด้านการรักษาพยาบาล ให้การดูแลเรื่องการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กอ่อนตลอดจนให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย
 • บริการด้านการศึกษา จัดบริการ การศึกษานอกระบบโรงเรียน(การศึกษาตามอัธยาศัย) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
 • บริการนันทนาการ มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • สตรี

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น