เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์)

 • เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์)

       เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์)

  เป็นชุมชนคริสเตียนไทยที่รวมกลุ่มกัน เพื่อทำศาสนกิจคริสเตียน (โดยไม่หวังผลประโยชน์ หรือ ผลกำไร) มีวัตถุประสงค์ หรือโครงการในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง เกิดความรัก เสียสละ ให้อภัย และรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อน)

  2. เพื่อส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์

  3. อบรมจริยธรรมอันดีตามหลัการ พระคริสตธรรมคัมภีร์

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

๓๐๑๕๐

ปีที่ก่อตั้ง: 

2553

จำนวนพนักงาน: 

13

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรค์สาธารณประโยชน์)

จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (ตามพรบ.ส่งเสริมฯ) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ที่ตั้งสำนักงาน เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว เลขที่ 254/7 หมู่ 1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ผู้ประสานงาน  นายอาลักษณ์  สุขบุญ  087-8794065

                    นางมณีรัตน์    สุขบุญ  087-2409920

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตุุประสงค์ขององค์กรฯ เพื่อ

่     1. เป็นศูนย์กลางเเลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และการแผยแแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร/สังคมและกลุ่มเครือข่ายต่างๆ

     2. ให้การส่งเสริมและพัฒนาความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น อันส่งผลเป็นครอบครัวี่เข้มเเข็งและยั่งยืนภายใต้แนวคิดครอบครัวเเข็งเเรง สังคมเเข็งเเรง กลุ่มเยาวชนวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา มีทัศนะคติและค่านิยมทางสังคมอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม

     3. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานแผยแพร่ข่่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

     4. ส่งเสริมพัฬนาบุคลากร สงเคราะห์เด็ก ด็กกำพร้า สตรี คนชรา และผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

     5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     6. ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศีลธรรม ด้านวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม

     7. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งสิทธิ และหน้าที่พลเมือง

     8. องค์กรฯ นี้ดำเนินการโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้พรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเืมืองทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ มาเเบ่งปันกัน

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • ด้านศาสนา
 • ด้านครอบครัว

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น