มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)

 • นักเรียนตาบอด มีโอกาสฉายพระรูปให้สมเด็จพระเทพฯ

  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2530

จำนวนพนักงาน: 

40

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจังหวัดนครราชสีมา) เป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 174

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้บริการสื่อและอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

ความเป็นมา

            ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยนายประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งเป็นคนตาบอด ได้ขยายการบริการทางการศึกษาสู่คนตาบอดอีสานใต้  มีพื้นที่ให้บริการใน  ๕  จังหวัด  ได้แก่   จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ   บุรีรัมย์  สุรินทร์  และศรีสะเกษ  การดำเนินงานระยะแรกเริ่ม ได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงาน จากเงินบริจาคของมูลนิธิดาร์กแอนด์ไลท์ แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวนเงิน  ๑.๔  ล้านบาท  นำมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลัง  อาคารบ้านพัก  ๒  หลัง  อาคารโรงจอดรถ  ๑  หลัง  ภายหลังปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นห้องรับประทานอาหาร  บนที่ดินจำนวน  ๗  ไร่  ซึ่งบริจาคโดยคุณมาลิน คุวานันท์ ตั้งอยู่ที่ซอยวัชรปาณ  ถนนมุขมนตรี  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

            ต่อมาใน ปี  พ.ศ. ๒๕๓๓  นายประหยัด  ภูหนองโอง  ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น  ได้ยื่นหนังสือต่อนายบุญชู  เพิ่มเจริญ  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  เพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กตาบอดผู้ยากไร้  ขึ้นในศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด  นครราชสีมา  ตามมาตรา  ๑๕ (๓)  โดยดำเนินการขอจดทะเบียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการศึกษามีนักเรียนบางส่วนออกไปเรียนร่วม  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเมื่อวันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  โดยในปีการศึกษาที่  ๑ /  ๒๕๓๓ โรงเรียนเปิดสอนชั้นเรียนระดับอนุบาล  มีนักเรียน  ๑๐  คน  โดยใช้อาคารบ้านพักครูเป็นห้องเรียน

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.  2533  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  โดยพระราชทานนามศูนย์ฯ  แห่งนี้ว่า  “ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด  นครราชสีมา”   เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ให้บริการสื่อและอุปกรณ์การเรียน  สนับสนุนการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ขององค์กร

เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้บริการสื่อและอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 

พัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตา ให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปลูกฝังให้มีจิตอาสาและเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี

มีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับพัฒนาการ

 

 

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

149  ม.6  ซ.วัชรปาณ ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนพิการ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ยารักษาโรค

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น