McKean Rehabilitation Center

 • สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ McKean Rehabilitation Center

  ให้การสนับสนุนผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 0168

ปีที่ก่อตั้ง: 

2457

จำนวนพนักงาน: 

140

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ      เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ก่อตั้งและทำพันธกิจด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อน   และผู้พิการตกทุกข์ได้ยากทุกรูปแบบจากโรคเรื้อน   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451  โดยได้รับที่ดินพระราชทานจำนวนกว่า 300 ไร่ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง  เพื่อทำพันธกิจเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 100 ปี   ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชมยินดี

ตลอดระยะเวลา  80 ปีแรกของการดำเนินงานสถาบันได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  จากองค์กรมิชชั่น   คริสตจักร และบุคคลต่าง ๆ   อย่างไรก็ตามการสนับสนุนดังกล่าวก็ได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ   ตามสถานการณ์ที่ปัญหาด้านโรคเรื้อนได้คลี่คลายลง   อย่างไรก็ตามสถาบันแมคเคนฯ  ก็ยังคงรับภาระในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้พิการสูงวัย  ที่พักพิงในสถาบันฯ  ต่อไปจำนวนกว่า  40 คนจนวาระสุดท้ายของชีวิต  ซึ่งคงใช้เวลาต่อไปอีกระยะหนึ่ง    พร้อมกับได้แสวงหาแนวทางในการมีบทบาทสนับสนุนสังคมอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันฯ สามารถเดินหน้าสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม   โดยเปลี่ยนแปลงเป็น “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้สูงอายุครบวงจร”  ถือเป็นการร่วมพลังในการขับเคลื่อนพันธกิจที่สถาบันฯ  จะกระทำต่อไปตามเจตนารมณ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่อดีตผู้ป่วยทุกคนยังระลึกถึง     เพื่อความสำเร็จอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
 2. ให้การบำบัดรักษา  ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  โดยกระบวนการพัฒนา  คุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 3. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ดำเนินชีวิต ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนชรา
 • คนพิการ
 • ผู้ป่วย
 • ชุมชน
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านสังคม
 • ด้านศาสนา

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ยารักษาโรค
 • อื่นๆ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

สถาบันแมคเคนฯ เป็นหน่วยงานคริสเตียนที่ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนแห่งการเกื้อกูล อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

โหวตองค์กร

5
พอดีมีรถเข็นผู้ป่วยสภาพดีอยากจะบริจาคค่ะ...จะไปถึงที่ก็ไปไม่ถูก ทำยังไงดีค่ะ
รับบริจาคยามั้ยคะ มียาแก้ท้องเสีย และยาลดกรด

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น