มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ Foundation for Older persons' Development

 • มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2542
  มีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุน ของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีพื้นที่หลักในการทำงานอยู่ในภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

ต.379/2542

ปีที่ก่อตั้ง: 

2542

จำนวนพนักงาน: 

16

ขนาดองค์กร: 

กลาง

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตน
 2. สร้างความตระหนักในประเด็นผู้สูงอายุ
 3. พัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย
 4. ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

มูลนิธิทำงานใน 2 ระดับ คือ 

ในระดับชุมชน

ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ

ร่วมกับอาสาสมัคร จัดทำโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุ

ร่วมกับชุมชน สร้างความตระหนักในเรื่องภัยพิบัติ รับรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ การเตรียมป้องกัน/รับมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย

ร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวัง เพื่อติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายในระดับท้องถิ่น

การเข้าถึงสิทธิ์ และการเรียกร้องสิทธิของผู้สูงอายุ

ในระดับชาติ

กระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ

ส่งเสริมให้รัฐมีนโยบายด้านผู้สูงอายุที่ตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

จ.เชียงใหม่ 

จ.ลำพูน

จ.แม่ฮ่องสอน

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนชรา
 • ชุมชน
 • ด้านสุขภาพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น