Schools of Hope Foundation

 • ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม

  มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมูลนิธิได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ เด็กๆที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ 

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

ชม.314

ปีที่ก่อตั้ง: 

2551

จำนวนพนักงาน: 

5

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

“ศูนย์การเรียนแห่งความหวัง” มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง (Schools of Hope Foundation) เป็นโครงการการกุศลกลุ่มแรกที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่อาศัยอยู่ในวัดและครอบครัวที่ยากจนที่หมู่บ้านอรุโณทัย โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์แห่งแรกโดยมีพระอาจารย์มหาวิโรจน์ เจ้าอาวาสเมตตาให้ใช้สถานที่ รวมทั้งทางผู้อุปการะได้ระดมทุนสร้างอาคารเรียน และส่งเสริมการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก 

วิสัยทัศน์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า เด็กยากจนตามแนวชายแดนที่ขาดโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัย ได้รับการศึกษา และได้รับสิทธิตามที่เด็กสมควรจะได้รับ และมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตอย่างสุขสุจริตในสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีอนาคตอันสดใสและปลอดภัย 

พันธะกิจของศูนย์การเรียนรู้

1. สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ส่งเสริมมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้มีอนาคตที่ดี 

เป้าหมาย

1. ศูนย์การเรียนเน้นให้ความช่วยเหลือ และมุ่งพัฒนาเพื่อเด็ก
2. เด็กมีที่พักอาศัย และมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุภาพจิตที่ดี
3. เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. เด็กมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันฉันพี่น้องอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนให้เป็นคนดีคนเก่ง 
6. มีจิตสำนึกอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

Schools of Hope History

 

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

- ศูนย์การเรียนเน้นให้ความช่วยเหลือ และมุ่งพัฒนาเพื่อเด็ก

- เด็กมีที่พักอาศัย และมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุภาพจิตที่ดี

- เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- เด็กมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันฉันพี่น้องอย่างมีความสุข

- ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนให้เป็นคนดีคนเก่ง 

- มีจิตสำนึกอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า เด็กยากจนตามแนวชายแดนที่ขาดโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัย ได้รับการศึกษา และได้รับสิทธิตามที่เด็กสมควรจะได้รับ และมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี สามารถดำรงชีวิตอย่างสุขสุจริตในสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีอนาคตอันสดใสและปลอดภัย

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

ศูนย์การเรียนแห่งความหวัง มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวังได้ส่งเสริมทักษะชีวิต การศึกษาเล่าเรียนต่างๆ นาๆ ให้เหมาะสมแก่วัย และพัฒนาการณ์ของผู้เรียน พร้อมมีคณะครู พี่เลี้ยง คนครัว ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ความอบอุ่นดั่งญาติมิตร เด็กๆ ทุกคนอยู่กันอย่างฉันพี่น้อง เป็นครอบครัวที่เพียบพร้อม และแบ่งปันตลอดไป

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง ตั้งอยู่ที่ บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านสังคม
 • ด้านศิลปะวัฒนธรรม
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ยารักษาโรค
 • อื่นๆ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

องค์กรนี้ต้องการ สนับสนึุนเรื่องอะไรครับ
ของคุณมากครับ เราต้องการทุนอาหาร และเสื้อผ้าเด็กเป็นปัจจัยสำคัญตอนนี้ครับ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 085 716 5070 noom164@gmail.com ครับ
ไม่ทราบว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรรึเปล่าค่ะทางเราสนับสนุนพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะ
ไม่ทราบว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรรึเปล่าค่ะทางเราสนับสนุนพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะ
ยังต้องการเครื่องเขียนอยู่บ้างหรือเปล่าคะ
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ ทางมูลนิธิต้องการทุนในการซ่อมแซมห้องเรียน และเตรียมซื้อชุดนักเรียนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ และทางมูลนิธิขาดแคลนทุน ค่าเทอมเด็กนักเรียนจะเข้าเรียน ม.๑ ครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ
ถ้าต้องการบริจาคเสื้อผ้า ต้องส่งไปที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมคะ

โหวตองค์กร

4
สวัสดีค่ะตอนนีดิฉันได้ทำโครงการการบริจาคเสื้อผ้าค่ะ ถ้าจะนำเสื้อผ้าไปบริจาคอะค่ะจะต้องส่งทางไปรษณย์ใช่ไหมค่ะ คือว่าไม่สะดวกในกราเดินทางไปยังโรงเรียนอ่ะค่ะ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีคับ ช่วงนี้ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมั้ยคับ? กำลังจาขึ้นไปเชียงดาววันที่ 23-27 นี้คับ
สาธุ

โหวตองค์กร

5
ต้องการtabletไหมครับ

โหวตองค์กร

3
ขอแจ้ง หมายเลขติดต่อ การประสานงานด้านกิจกรรมเพิ่มเติม ของ ศูนย์โรงเรียนแห่งความหวังอรุโณทัย ข้อมูล ณ.19 มีนาคม 2560 ปัจจุบัน มีผู้ดูแลจำนวน 2 ท่าน หัวหน้าศูนย์ ครูเขต 093-8629401 / 0095-8518023 เจ้าหน้าที่ศูนย์ ครูริน 087-1742315

โหวตองค์กร

5
ตอนนี้ยังรับบริจาคไหมคะ รบกวนขอเบอร์เพื่อจะประสานงานด้วยคะ

โหวตองค์กร

3
ขอแจ้ง หมายเลขติดต่อ การประสานงานด้านกิจกรรมเพิ่มเติม ของ ศูนย์โรงเรียนแห่งความหวังอรุโณทัย ข้อมูล ณ.19 มีนาคม 2560 ปัจจุบัน มีผู้ดูแลเพียงจำนวน 2 ท่าน นอกเหนือจากนั้น ได้พ้นสภาพการเป็นผู้ดูแลเด็ก ในนามของมูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง และ ผู้ปกครองเด็กในศูนย์โรงเรียนแห่งความหวัง อรุโณทัย(หนองอุก) โดยมีผู้รับมอบอำนาจปฎิบัติดูแลแทน มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง และ ศูนย์โรงเรีนแห่งความหวังอรุโณทัย(หนองอุก) คือ ครูเขต เพียงท่านเดียวเท่านั้น (ข้อมูล ณ.19 มี.ค. 2560) หัวหน้าศูนย์ ครูเขต 093-8629401 / 0095-8518023 เจ้าหน้าที่ศูนย์ ครูริน 087-1742315

โหวตองค์กร

5
ขอแจ้ง หมายเลขติดต่อ การประสานงานด้านกิจกรรมเพิ่มเติม ของ ศูนย์โรงเรียนแห่งความหวังอรุโณทัย ข้อมูล ณ.19 มีนาคม 2560 ปัจจุบัน มีผู้ดูแลเพียงจำนวน 2 ท่าน นอกเหนือจากนั้น ได้พ้นสภาพการเป็นผู้ดูแลเด็ก ในนามของมูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง และ ผู้ปกครองเด็กในศูนย์โรงเรียนแห่งความหวัง อรุโณทัย(หนองอุก) โดยมีผู้รับมอบอำนาจปฎิบัติดูแลแทน มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง และ ศูนย์โรงเรีนแห่งความหวังอรุโณทัย(หนองอุก) คือ ครูเขต เพียงท่านเดียวเท่านั้น (ข้อมูล ณ.19 มี.ค. 2560) หัวหน้าศูนย์ ครูเขต 093-8629401 / 0095-8518023 เจ้าหน้าที่ศูนย์ ครูริน 087-1742315

โหวตองค์กร

5

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น