ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่

 • ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่

  ตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน อิระวดี และพรหมบุตร เอกลักษณ์ของตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ คือ มีระบบการปลูกบ้านสร้างเรือนที่ซับซ้อนกว่าไทน้อย โดยบ้านมักจะมีการกั้นห้องแบ่งระดับยกหลังคา ที่สลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ในสถาปัตยกรรมขั้นสูง มักจะมีการประดับตกแต่งมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก ไทใหญ่(ไทใหญ่เรียกตัวเองว่าไตหรือไตโหลง(ไทหลวง)ส่วนคำว่าไทใหญ่นั้นเป็นชื่อในภาษาไทยเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อที่เขาเรียกตัวเอง 

  กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ซึ่งมี อักขระ ภาษาพูด ภาษาเขียน  ศิลปะการแสดงและประเพณีวัฒนธรรรมที่เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นน่าสนใจ อันควรแก่การรักษา สืบทอดไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2556

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

วัตถุประสงค์ขององค์กร

๑.เพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของชาวไทใหญ่

๒.เพื่อก่อสร้างหอสมุดให้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร งานด้านวิชาการด้านต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

๓.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างกลุ่มเครือข่าย องค์กร สมาคม มูลนิธิ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

๔.เพื่อเป็นแหล่งสร้างจิตสำนึกรักษ์อัตตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ๋ให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

๕.เพื่อพัฒนาสร้างกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สืบสานองค์ความรู้ ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมชาวไทใหญ่

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

๑.ศึกษารวบรวมข้อมูลด้ายกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม

๒.ฝึกสอนศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่

๓.เผยแพร่ กิจกรรม ด้านศิลปะ  ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

๔.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

๕.พัฒนาสร้างกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมโครงการต่างๆ

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสังคม
 • ด้านศาสนา
 • ด้านศิลปะวัฒนธรรม

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์กีฬา
 • สื่อการเรียนรู้

ความคิดเห็น

กลุ่มนี้เห็นควรดำเนินการให้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น