ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่

  • ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่

    ตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน อิระวดี และพรหมบุตร เอกลักษณ์ของตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ คือ มีระบบการปลูกบ้านสร้างเรือนที่ซับซ้อนกว่าไทน้อย โดยบ้านมักจะมีการกั้นห้องแบ่งระดับยกหลังคา ที่สลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ในสถาปัตยกรรมขั้นสูง มักจะมีการประดับตกแต่งมากกว่า โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่พวก ไทใหญ่(ไทใหญ่เรียกตัวเองว่าไตหรือไตโหลง(ไทหลวง)ส่วนคำว่าไทใหญ่นั้นเป็นชื่อในภาษาไทยเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อที่เขาเรียกตัวเอง 

    กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ซึ่งมี อักขระ ภาษาพูด ภาษาเขียน  ศิลปะการแสดงและประเพณีวัฒนธรรรมที่เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นน่าสนใจ อันควรแก่การรักษา สืบทอดไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป