สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 • สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
  • ชมรม อสม.จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 387/3 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2538 โดยมี นายสมศักดิ์   จั่นบำรุง เป็นประธาน  ได้มีการจดทะเบียนของการจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชน มีสมาชิก 18,610 คน ปัจจุบันมีนางจันทร์ฉาย  สุภากาวี เป็นนายกสมาคม โดยมีกฎระเบียบข้อบังคับ และมีคณะกรรมการบริหารงานด้านต่างๆตามกำหนด โดยมีผลงานและกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดลำปางทุกคน มีการจัดแบ่ง อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพ ทั้งทางด้านของการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ มีการช่วยเหลือในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาด้านของสุขภาพ มี รพ.สต.ของแต่ละตำบลและแต่ละอำเภอประสานเพื่อให้สุขภาพของคนในชุมชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย และรณรงค์ในเรื่องของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ช่วยเหลือในด้านของงบประมาณในการการเจ็บป่วย ประชาสัมพันธ์ในด้านของสุขภาพชน มีกิจกรรมสุขภาพร่วมกับคนในชุมชน เพื่อให้คนลำปางมีสุขภาพดี ประสานงานและช่วยเหลือคุณหมดในแต่ละ รพ.สต .ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และทุนการศึกษาบุตร อสม.และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยากจน  ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ  ประสานงานช่วยเหลือ  ประสานงาน สนับสนุน เผยแพร่งานพัฒนาด้านสุขภาพ และร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยกับหน่วยงานอื่นๆและร่วมแก้ไขปัญหาทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนตลอดไป
ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

สค.4ที่3/2553

ปีที่ก่อตั้ง: 

2553

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 

                                             ออกกำลังกายผู้สูงอายุ

                                            รำกระบองของผู้สูงอายุ

                                               เยี่ยมผู้สูงอายุ

      

                                            มอบเงินช่วยเหลือเด็กถูกนำ้ร้อนลวก

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

จังหวัดลำปาง 

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • สตรี
 • คนชรา
 • คนพิการ
 • คนยากไร้
 • ผู้ป่วย
 • ผู้ประสบภัย
 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านสังคม
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านศาสนา
 • ด้านครอบครัว
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • สื่อการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น