พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์

 • ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง

  พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์  โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย(The Church of Christ  in  Thailand  AIDS Ministry(CAM))

  “เป็นองค์กรคริสต์ศาสนาที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศวิถี เอชไอวี/เอดส์บนพื้นฐานความเชื่อหลักคริสต์ศาสนธรรม (Faith Based Organization) เป็นพันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  เพื่อยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  • เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนางานด้านขภาวะทางเพศวิถี  การป้องกัน แก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ บนพื้นฐานความเชื่อศรัทธาในศาสนาคริสต์ (Prevention  Care  and  Support )

  พันธกิจ(Mission)

  1.   พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะและการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอช ไอ วี/เอดส์  บนพื้นฐานความเชื่อศรัทธาของศาสนาคริสต์ ในบริบทของสังคมไทย 

  2.   ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า

  3.   ร่วมเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของผู้นำและอาสาสมัครในคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน  สถาบัน และชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาวะและการป้องกันแก้ไขปัญหาเอชไอวี / เอดส์

  4.   พัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน  กำหนดนโยบายและแผนงานการส่งเสริมสุขภาวะ ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

๑๑๙๕

ปีที่ก่อตั้ง: 

2548

จำนวนพนักงาน: 

8

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์  โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย(The Church of Christ  in  Thailand  AIDS Ministry(CAM))

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนางานด้าน  สุขภาวะและการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ บนพื้นฐานความเชื่อศรัทธาในศาสนาคริสต์ (Prevention  Care  and  Support )

พันธกิจ(Mission)

 1. พัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะและการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอช ไอ วี/เอดส์  บนพื้นฐานความเชื่อศรัทธาของศาสนาคริสต์ ในบริบทของสังคมไทย
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า
 3. ร่วมเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของผู้นำและอาสาสมัครในคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน  สถาบัน และชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาวะและการป้องกันแก้ไขปัญหาเอชไอวี / เอดส์
 4. พัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน  กำหนดนโยบายและแผนงานการส่งเสริมสุขภาวะ ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

ความเป็นมา  โครงการพันธกิจเอดส์  เป็นองค์กรคริสต์ศาสนาที่ทำงานด้านเอดส์  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคริสตชนที่ห่วงใยในวิกฤตกาลเอดส์ที่เกิดขึ้น ในภาคเหนือตอนบนของประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1991  ต่อมาได้รวมตัวกันเป็นองค์กรพันธกิจเอดส์ (The Church of Christ  in  Thailand  AIDS Ministry(CAM) และในปี  ค.ศ. 1993 ได้ดำเนินพันธกิจด้านเอดส์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  มีเครือข่ายภาคี  การทำงานขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆพันธกิจเอดส์  ได้ดำเนินงานในวิกฤติ แก่ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ  ผู้รับผลกระทบ ครอบครัว/ชุมชน  ด้วยการเป็นเพื่อน เป็นที่พึ่งทางใจ  และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการติดเชื้อ  การอยู่ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพ  กาย  ใจ สังคม จิตวิญญาณของตนเองให้เข้มแข็ง บนพื้นฐานวัฒนธรรมความเชื่อ  ความศรัทธา  ความรัก  เมตตาธรรมในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สามารถยืนหยัด  ต่อสู้ชีวิตมีจิตใจที่สงบสั

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

 1. ศจ. สนั่น                   วุฒิ                              หัวหน้าโครงการ พันธกิจเอดส์
 2. คศ. จารุวรรณ            วุฒิ                              ผู้ช่วย หัวหน้าโครงการและแผนงาน
 3. มน. ศศิธร                  ถิ่นวงศ์ญวน                 เลขานุการสำนักงาน/การเงิน
 4. อ.สมเดช                   พรนิมิตสกุล                 เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานพันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์
 5. ผป. นวนาถ                คุณาสวัสดิ์                   เจ้าหน้าที่
 6. คุณ ศุภลักษณ์           นามเมือง                     เจ้าหน้าที่
 7. คุณ สิริลักษณ์            โกวรรณ                       เจ้าหน้าที่
 8. คุณสมบูรณ์               วุฒิ                              แม่บ้านสำนักงาน
 9. คุณ Judy                 Cook                           ภราดรผู้ร่วมงาน/ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
 10. คุณBrett                  Faucett                        ภราดรผู้ร่วมงาน/ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. เพื่อการรองรับและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย ครอบครัวในเรื่องความเป็นอยู่  การดูแลสุขภาพ   การแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินของกลุ่มผู้ติดเชื้อชาติพันธุ์ ผู้ได้รับผลกระทบ และแรงงานอพยพที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องเพศ/เอดส์
 2. เพื่อแสวงหาและพัฒนาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อชาติพันธุ์   ผู้ได้รับผลกระทบ  และกลุ่มแรงงานอพยพที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องเพศ/เอดส์
 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทีมทำงานกลุ่มชาติพันธุ์ในการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ เอชไอวี เอดส์ 
 4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายภาคีความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน กำหนดนโยบายและแผนงานการส่งเสริมสุขภาวะ ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ

 

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

เป้าประสงค์   ให้คริสตจักรและชุมชน  มีส่วนร่วมในการเยียวยารักษาชีวิต  กาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณของคนที่เผชิญวิกฤตชีวิตด้านเอดส์  ให้เห็นคุณค่า  ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานคริสตศาสนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • คริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน สถาบันภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบ ( เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) กลุ่มเข้าถึงยากและผู้ด้อยโอกาส (แรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธ์  คนเร่ร่อน  เป็นต้น  )
 • าสาสมัคร คนทำงานด้านเอดส์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 • ครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือทั้งรัฐ/เอกชน เช่น กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงาน ฯลฯ     ภาคเอกชนเช่น เครือข่ายคริสตจักร  เครือข่ายนานาศาสนา(พุทธ คริสต์  อิสลาม)   เครือข่ายผู้ติดเชื้อ   เครือข่ายบ้านพักชั่วคราว  เครือข่ายองค์กรคู่มิตรต่างประเทศ 

รูปแบบกิจกรรม/การทำงาน

 1. การส่งเสริม สนับสนุนการมีรายได้สำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบโดยส่งไปฝึกอาชีพเย็บปักถักร้อยและทำตุ๊กตาชาวเขา
 2. การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเพศ / เอดส์ บนพื้นฐานหลักคริสต์ศาสนธรรมแก่กลุ่มเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้ใหญ่ ในคริสตจักร  ชุมชน และสถานศึกษาต่างๆ
 3. การช่วยเหลือในการติดตามเรื่องสถานบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะคนไข้ที่ยังไม่ม่สถานะบุคคล
 4. การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ / เอกชนเพื่อสวัสดิการต่างๆที่คนไข้พึงได้รับ
 5. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เอง
 6. การประสานงาน การเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้ติดเชื้อในโครงการ และแก่บุคคลทั่วไปที่ร้องขอการช่วยเหลือ
 7. การให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และบุคคลทั่วไป
 8. มีสื่อชุดถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงาน  20 ปีโครการพันธกิจเอดส์ฯเพื่อพัฒนาการทำพันธกิจ
 9. จัดทำหลักสูตรแนวคิด ศาสนศาสตร์ว่าด้วยสุขภาวะและเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม
 10. สนับสนุน ส่งเสริมคริสตจักร หน่วยงาน สถาบันในสภาคริสตจักร  อย่างน้อย  15  แห่งได้รับการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวคิดศาสนศาสตร์ว่าด้วยสุขภาวะและเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม
 11. การจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายในคริสตจักรท้องถิ่น คริสตจักรภาคและชุมชน
 12. เผยแพร่หลักสูตรแนวคิดศาสนศาสตร์ว่าด้วยสุขภาวะและเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวมเป็นเอกสารและในเวปไซค์
 13. มีบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 7 คนได้รับการพัฒนาแนวคิดและกระบวน การทำพันธกิจส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 14. มีคนในคริสตจักร ชุมชน หน่วยงานอย่างน้อย    50  แห่ง 100 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจแนวคิดและกระบวนการทำพันธกิจส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
 15. การพัฒนาให้เป็นแกนนำ  ทำงานด้านสุขภาวะ เอชไอวี/เอดส์ในคริสตจักร ชุมชน หน่วยงาน  
 16. มีการให้บริการดูแลสุขภาพและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์อย่างน้อย 200 ราย และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 1,000  ราย
 17. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนักในการป้องกัน /แก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะและเอชไอวี/เอดส์อย่างน้อยปีละ 3 ครั้งกว่า    10,000 คน
 18. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะและเอชไอวี/เอดส์ อย่างน้อย  20 ครั้ง 5,000 คน
 19. มีองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ศาสนา ผู้ติดเชื้อ อย่างน้อย 15 เครือข่าย ร่วมผลักดันนโยบายการเข้าถึงการบริการสุขภาพพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ขาดโอกาส
 20. ส่งทีมงานบุคคลากรและเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม ICAA  2015“เอดส์นานาชาติ”   20-23 November,2015   ณ. ประเทศบังกลาเทศ
 21. มีเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร (www.camhivaids.com)

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ทั่วประเทศไทย(เน้นพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก)

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • สตรี
 • คนชรา
 • ชนกลุ่มน้อย
 • ผู้ป่วย
 • ชุมชน
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านสังคม
 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ด้านศาสนา

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ยารักษาโรค

ข้อมูลทางการเงิน

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

ควรมีโปรแกรมสำหรับการทำขนาดของรูปให้เล็กลงตามที่สามารถโพสได้เลยนะครับ

โหวตองค์กร

5
ลงไฟล์วีดีโอไม่ได้เลยพื้นที่น้อยมาก

โหวตองค์กร

3
จะมีวิธีการอย่างไรให้การโพจส์ข้อความทั้งรูปและไฟล์ต่างๆลงได้แบบง่ายๆครับ

โหวตองค์กร

5
เราไม่สามารถเพิ่มโครงการต่างๆได้ จะมีวิธีการเพิ่มโครงการได้อย่างไรครับ

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมากครับที่แก้ไขข้อมูลองค์กรให้

โหวตองค์กร

5

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น