Internet Foundation for the Development of Thailand

 • โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังภัยจากไอซีที การสร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสื่อดิจิทัล และการเพิ่มพื้นที่สำหรับกิจกรรมไอซีทีเชิงบวก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยยังทำงานปกป้องคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อต่อต้านการละเมิดเด็ก การหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ผ่านโครงการสายด่วนอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป (INHOPE) อีกด้วย

   

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

กท. 1261

ปีที่ก่อตั้ง: 

2546

จำนวนพนักงาน: 

10

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของเมืองไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

 1. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์                ประธานกรรมการ
 2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล             รองประธาน
 3. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน               กรรมการ
 4. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ    กรรมการ
 5. นางมรกต กุลธรรมโยธิน              เหรัญญิก
 6. นางศรีดา ตันทะอธิพานิช             เลขานุการ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. เพื่อผลักดันนโยบายอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับสังคมไทย
 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอซีที
 3. เพื่อส่งเสริมการใช้ไอซีทีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 1. กิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรด้านไอซีที เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การสร้างสื่อการเรียนการสอน/สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 2. กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องภัยและการป้องกันภัยจากไอซีที
 3. ค่ายเยาวชน ค่ายครอบครัว สำหรับกิจกรรมไอซีทีเชิงสร้างสรรค์
 4. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ไอซีที ในองค์กรพัฒนาสังคมและงานอาสาพัฒนาสังคม
 5. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมที่ดีขึ้น โดยใช้ Social Media  เช่น กิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์/สอนหนังสือให้น้องๆ ในชุมชนด้อยโอกาส กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจและบริจาคสิ่งของให้ผู้ขาดแคลนด้อยโอกาส กิจกรรมเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เป็นต้น

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • สตรี
 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสังคม
 • ด้านครอบครัว

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

เปิดรับบริจาคออนไลน์

เปิด

ความคิดเห็น

ขอความช่าวยเหลืออออาสามัครจิตอาสา ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง ครับ มีความสามารถด้าน คอมพิวเตอรืและไมโครซอฟออฟฟิส ด้วยจะพิจารณาครับ ติดต่อ จรกฤตย์ โทร 0610811721

โหวตองค์กร

4
ข้อมูลครบถ้วนดีค่ะ ภาพประกอบน้อยไปหน่อย

โหวตองค์กร

4
For the Safety Use of the Internet

โหวตองค์กร

5
ตอนนี้หนูกำลังขาดเเคล้นรองเท้าบาสเก็ตบอล เนื่องจากจะทำการเเข่งบาสเก็ตบอลระดับเขต เเต่พ่อกับเเม่ไม่มีเงินซื้อให้ รองเท้าผ้าใบที่ใส่อยู่ก็ขาดหมดเเล้วTT jirawanphumkem@gmail.com

โหวตองค์กร

5
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น