Internet Foundation for the Development of Thailand

 • โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังภัยจากไอซีที การสร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสื่อดิจิทัล และการเพิ่มพื้นที่สำหรับกิจกรรมไอซีทีเชิงบวก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยยังทำงานปกป้องคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อต่อต้านการละเมิดเด็ก การหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ผ่านโครงการสายด่วนอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป (INHOPE) อีกด้วย

   

ข่าว

รายการเลขหน้า

 • หน้าที่ 1
 • ไปยังหน้า 2
 • ไปยังหน้า 3
 • ไปยังหน้า 4
 • ไปยังหน้า ถัดไป
 • ไปยังหน้า สุดท้าย