Internet Foundation for the Development of Thailand

  • โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

    มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังภัยจากไอซีที การสร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การสร้างสื่อดิจิทัล และการเพิ่มพื้นที่สำหรับกิจกรรมไอซีทีเชิงบวก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยยังทำงานปกป้องคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ร่วมกับองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อต่อต้านการละเมิดเด็ก การหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ผ่านโครงการสายด่วนอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป (INHOPE) อีกด้วย

     

ผู้สนับสนุน