Thai Environmental Corporation Foundation (Envcorp)

  • มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย :: Thai Environmenral Corporation Foundation (Envcorp)

    เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่ชื่อ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย มีพันธกิจอันสำคัญคือการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีของสังคมในทุกอณูทั่วประเทศ เพราะต้นไม้หลายๆ ต้น... เมื่อรวมกันก็เป็นป่าใหญ่อันสมบูรณ์ ยังประโยชน์ให้มนุษย์ทุกคน

     

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2550

จำนวนพนักงาน: 

5

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

วัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. จัดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่สาธารณชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน
4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
5. สร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 

สร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่


โครงการรณรงค์แก้ไขภาวะโลกร้อน

โครงการกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

โครงการห่มผ้าให้น้อง

โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อน้อง

โครงการอนุรักษ์พะยูน

โครงการอาสาสมัครสีเขียว

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

  • เด็กและเยาวชน
  • ผู้ประสบภัย
  • ด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

  • เงิน
  • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

เปิดรับบริจาคออนไลน์

เปิด

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น