มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  ทำงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย

           1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิด ศักยภาพ ของเด็กและครอบครัว สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาชีพ และสงเคราะห์เบื้องต้นกับครอบครัวที่ประสบปัญหาและอยู่ในสภาวะยากลำบากให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว 

           2. รับแจ้งเหตุ สงเคราะห์ ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา เช่น เด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน

           3.  พัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง 

           4. การสร้างนวตกรรมการพัฒนาเด็ก โดยกระบวนการ “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” ได้แก่ กิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมกระบวนการอบรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนทั่วประเทศ 

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2525

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม  2525 ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อปี พ.ศ. 2532  มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสังคม โดยการทำงานในระดับรากหญ้า ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อที่จะคิดค้นผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  โดยในช่วงแรกได้ดำเนินโครงการ 4 โครงการหลัก คือ โครงการแด่น้องผู้หิวโหย  โครงการแรงงานเด็ก โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา  และโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
 2. ศึกษาและเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบอยู่เสมอ
 3. ริเริ่ม พัฒนาและและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. เน้นแนวทางให้พึ่งตนเอง และให้การช่วยเหลือเด็กทำได้กว้างขวางมากขึ้น
 5. รณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่ผาสุกแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาวเด็กผู้ชาย 6 คน กำลังยืนยิ้มและเล่นกับกล้องที่ถ่ายรูปพวกเค้า

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 1. การป้องกันและช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิด ศักยภาพ ของเด็กและครอบครัว สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาชีพ และสงเคราะห์เบื้องต้นกับครอบครัวที่ประสบปัญหาและอยู่ในสภาวะยากลำบากให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว
 2. การคุ้มครองสวัสดิภาพ  รับแจ้งเหตุ สงเคราะห์ ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา เช่น เด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน
 3. การผลักดันกลไกและนโยบาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก
 4. การสร้างนวตกรรมการพัฒนาเด็ก โดยกระบวนการ “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” ได้แก่ กิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมกระบวนการอบรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนทั่วประเทศ
 5. เสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาสาสมัครชุมชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก ส่งเสริมบทบาท “กลไกลชุมชนปกป้องเด็ก” เพื่อดูแลปกป้องเด็กในชุมชน
 6. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ปัญหาเด็กในชนบทและในชุมชนเมือง ที่เกิดขึ้นจากครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันคิดและพัฒนารูปแบบในการแก้ไขปัญหาเด็ก อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่รับแจ้งเหตุทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • สตรี
 • คนชรา
 • ชนกลุ่มน้อย

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • ข้าวสารอาหารแห้ง

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น