มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 • เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ อักษร ร ว ร ซ้อนกันอยู่ในลักษณะลายกนก

  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  เป็นองกรการกุศลทำงานส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนผู้ป่วยทางโรคเขตร้อน,ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนการให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
   

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

ต.399/2538

ปีที่ก่อตั้ง: 

2538

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

โลโก้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชื่อ ย่อ รวร ชื่อภาษาอังกฤษ Hospital for Tropical Diseases Foundation หรือชื่อย่อ TDF

     ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 
28 กรกฎาคม 2538 ใบอนุญาตเลขที่ ต.399/2538 และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2538 เลขทะเบียนลำดับที่ กท.459 โดยมีทุนเริ่มแรก 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ เลขทะเบียนสมาชิก
1079 ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 340 ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 4 กันยายน 2541 และได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2544

    เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ อักษร ร ว ร ซ้อนกันอยู่ในลักษณะลายกนก ภาพรอบนอกคล้ายกล้องจุลทรรศน์ตั้งอยู่บนฐานชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ว. หมายถึง เวชศาสตร์ อักษร ร ทั้ง 2 ตัว เป็นความหมายแทนโรงพยาลาล ซึ่งเน้นการรักษาและป้องกัน ยอดบนของ ร ทั้งสองคือ ความรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนผู้ป่วยทางโรคเขตร้อน
2. ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนการให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาล
     เวชศาสตร์เขตร้อน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และ การดำเนินกิจกรรมพิเศษ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
4. สนับสนุนการพัฒนาของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
5. จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัย
6. ดำเนินการหารายได้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ
    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยการจัดจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่ง
    รัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย หรือดำเนินกิจกรรมอื่นตามที่มูลนิธิเห็นสมควร
7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิอาจจะบริจาคเงิน
    และทรัพย์สินให้กับมูลนิธิอื่นได้ หรือรับบริจาคจากมูลนิธิอื่นด้วย
8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

รับบริจาค และ จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อรับบริจาค

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อผู้สูงวัยยากไร้ และ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเพื่อทุนการศึกษา ผ่านทาง 8 ช่องทาง

1. มูลนิธิโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
    กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5619 โทรสาร 02 643 5618

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลราชวิถี บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี 051-2-287685

3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ รพ.ฯ” เลขที่บัญชี 254-2-120249

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ศพยากไร้” เลขที่บัญชี 254-2-120287

5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้” เลขที่บัญชี 254-2-13260-8

6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบสร้างอาคารราชนครินทร์” เลขที่บัญชี 254-2-07499-9

7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อสมทบสร้างอาคารราชนครินทร์” เลขที่บัญชี 007-0-09990-1

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน” เลขที่บัญชี 254-2-13374-3

 

สิทธิของผู้มีอุปการคุณ

 ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ  จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้อุปการะของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในการรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 

1. บุคคลผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ เป็นมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100,000
    บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  จะได้รับความสะดวกในการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และได้รับ
    VIP deluxe  card  ลดหย่อนค่าห้องค่าอาหารส่วนที่เกินสิทธิ ร้อยละ 25  และเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้อุปการะ
 

2. บุคคลผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ เป็นมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
    1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  จะได้รับความสะดวกในการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
    และได้รับบัตร VIP Silver card ลดหย่อนค่าห้องค่าอาหารส่วนที่เกินสิทธิ ร้อยละ 50  และเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้อุปการะ
 

3. บุคคลผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ เป็นมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
    10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  จะได้รับความสะดวกในการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
     และได้รับบัตร  VIP Gold card ลดหย่อนค่าห้องค่าอาหารส่วนที่เกินสิทธิ ร้อยละ 75  และเป็นสิทธิเฉพาะตัว
    ของผู้อุปการะ
 

4. บุคคลผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิฯ เป็นมูลค่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป  จะได้รับบัตร
    VIP Platinum card  ได้รับความสะดวกในการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยไม่ต้องเสียค่า
    บริการและเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้อุปการะ
 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนชรา
 • คนยากไร้
 • ผู้ป่วย
 • ด้านสุขภาพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน

ความคิดเห็น

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อผู้สูงวัยยากไร้ และ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โหวตองค์กร

5

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น