มูลนิธิดำรงชัยธรรม

  • มูลนิธิดำรงชัยธรรม

    มูลนิธิดำรงชัยธรรม

    มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี เป็นทุนการศึกษาให้ครอบคลุมการใช้จ่ายรอบด้าน ครบวงจร เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีการตอบแทน หรือ ใช้ทุนคืน

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2541

จำนวนพนักงาน: 

10

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ได้ก่อตั้งขึ้น โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบทุนส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ ล้านบาท สำหรับการก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๑ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑ ล้านบาท

และเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิดำรงชัยธรรม เป็นองค์การหรือสถาน สาธารณกุศล ลำดับที่ 643 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ดำเนินการมอบทุนการศึกษามาแล้วกว่า ๑๕ ปี ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนมากกว่า ๗๐๐ ทุนการศึกษา มีบัณฑิตทุนในโครงการมากกว่า ๒๐๐ คน

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหรือเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่น กิจกรรมดีเด่น 
2. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร 
3. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ และหรือสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน 
4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม 
5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
7. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้อันเกี่ยวกับการศึกษา และ/หรือความรู้อันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้กับสาธารณชน

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดำรงชัยธรรม มีดังนี้

โครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต

            เป็นโครงการหลักของมูลนิธิตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 จนถึงปัจจุบัน  โดยมอบทุนการศึกษาในทุนสายสามัญและทุนสายอาชีพต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปวช.หรือเทียบเท่าจนจบระดับปริญญาตรีหรือสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน ให้แก่เยาวชนไทยที่ ขาดแคลน เรียนดี มีความประพฤติดี และมีความสามารถ ซึ่งมูลนิธิมอบทุนไปแล้วทั้งสิ้นกว่า  700 ทุน

 

โครงการทุนช่วยเหลือเยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ

            จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและสูญเสียเป็นจำนวนมาก มูลนิธิดำรงชัยธรรม จึงให้ความช่วยเหลือ เด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนจบปริญญาตรี ในชื่อโครงการ “ทุนอุปถัมภ์ดูแลความเป็นอยู่ การศึกษาแก่เด็กกำพร้า 100 คน เป็นเวลา 10 ปี ในวงเงิน 100 ล้านบาท”

 

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร

มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุน การศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร โดยมีกระบวนการการดูแลแบบเดียวกับนักเรียนทุนในโครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิต

 

กิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

นอกจากนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือตามศักยภาพ รวมทั้งเป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดแล้ว มูลนิธิยังให้ความสำคัญต่อการดูแลนักเรียนทุนด้วยโดยมูลนิธิจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนทุนเพื่อช่วยให้การส่งเสริมศักยภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนทุน  รวมถึงจัดให้มีโครงการต่างๆที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน อาทิ

 

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ “ค่ายผู้นำ” ด้วยความเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ในแต่ละสถานการณ์  

            กิจกรรมส่งเสริม จิตสำนึกสาธารณะ  “โครงการสถานีอาสา” ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา  นี่คือความเชื่อที่เป็นที่มาของโครงการสถานีอาสา  โครงการที่มูลนิธิจัดทำขึ้นด้วยความเชื่อว่า สังคมจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ถ้าทุกคนในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนทุนได้มีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครตามกำลังศักยภาพ

            กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง มูลนิธิจึงได้จัดให้มี   “ค่ายแนะแนวการศึกษา” สำหรับนักเรียนทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยให้เด็กๆค้นพบความถนัด ความชอบ ความสนใจของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้การเลือกศึกษาต่อและการตัดสินใจเข้าสู่โลกอาชีพก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสม

            โครงการ Thingink Doing  คือกิจกรรมที่มูลนิธิมีขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุนได้เรียนรู้การจัดทำโครงการรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดความสนใจของนักเรียน ซึ่งการได้ลงมือทำจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง และที่สำคัญมีความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเองอีกด้วย

 

 

กิจกรรมและโครงการเพื่อเยาวชนวงกว้าง

 สำหรับเด็กๆ สิ่งที่จะช่วยพัฒนาพวกเขาได้ก็คือ การอ่านและการทำกิจกรรม ด้วยความเชื่อนี้ มูลนิธิดำรงชัยธรรมจึงมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ อาทิ

                 ห้องหนังสือ เบิกฟ้า  ห้องหนังสือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ให้บริการสืบค้น ยืมคืนแก่นักเรียนทุน และพนักงานในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บนพื้นที่ชั้น 12 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

                 โครงการ “ย่อโลกทั้งใบให้เด็กไทยได้รู้จัก”  เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยรักการอ่านและการเรียนรู้ โดยคัดเลือกวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก 27 ประเทศทั่วโลก 36 เรื่อง แปลเป็นภาษาไทยและบริจาคให้กับห้องสมุดโรงเรียนประถม-มัธยมต่างๆทั่วประเทศกว่า33,000 แห่ง และได้จัดทำวรรณกรรมแปลเป็นอักษรเบรลล์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนสำหรับคนตาบอดจำนวน 10 แห่ง และห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องสมุดของศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ และ TK Park

                  วารสารเบิกฟ้า วารสารรายเดือน ที่แจกฟรี ให้กับนักเรียน  นิสิตนักศึกษา และสถาบันการศึกษา  เปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆวัยรุ่นทุกคนได้สนุกกับมุมมองเรื่องราวการใช้ชีวิตและการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเอง

                 การให้ทุนและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน อาทิ ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสา  ทุนสนับสนุนการจัดโครงการ นิทรรศการของนิสิตในสถาบันต่างๆ

 

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ขวบปีที่ 15 นำพาเยาวชนเดินหน้าสู่ การเปิดประชาคมอาเซียน(ASCC)

          สิ่งที่เยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้ณ. ตอนนี้คือการสร้างความพร้อมต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASCC)   ซึ่งมีหลายสิ่งที่เยาวชนควรต้องเรียนรู้ทั้งในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ทัศนคติต่างๆ  มูลนิธิดำรงชัยธรรมจึงได้มีกิจกรรมและโครงการนำร่องต่างๆ อาทิ การจัดค่ายเยาวชนอาเซียน เพื่อสร้างทัศนคติ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการรวมเป็นประชาคมอาเซียน  การจัดค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้แก่นักเรียนทุน  การให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศสมาชิก   ซึ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างเยาวชนเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

  • เด็กและเยาวชน

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

  • อุปกรณ์การเรียน
  • วารสารและหนังสือ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น