Destiny Rescue

 • มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation

   

  มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547

  เป็นองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

  เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งดำเนินงานโดยหัวใจที่อยากเห็นความแตกต่างในชีวิตของเด็กยากจน ขาดโอกาส

  และได้ตัดสินใจลงมือทำ โดยที่คาดหวังว่าจะได้เห็นอนาคตที่สดใสของเด็กที่ไม่มีโอกาส

  มีเด็กมากมายได้เข้าสู่วงจรปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะถูกบังคับโดยสถานการณ์ความยากจนที่ตรอบครัวหรือตัวเองนั้นได้ประสบ แต่เด็กอีกมากที่

  เข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์เพราะการแสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจค้ากาม ของผู้ใหญ่ โดยการสัญญาณหรือหลอกล่อให้หลงเชื่อว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่า

  มูลนิธิ เดสทินี่ เรสคิว เราต่อต้านและเรารณรงค์เพื่อให้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็กเยาวชนนั้นได้สิ้นสุดลง

   

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

กท 1329

ปีที่ก่อตั้ง: 

2547

จำนวนพนักงาน: 

86

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิ เดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท1329 ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 5 หนองเหียง ซอย.2 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย    ได้ เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือน กุมภาพันธ์  ปีพุทธศักราช 2546 โดยมี คุณสมเกียรติ  คุณกัญชรส  จักชี  และ คุณโทนี่   คุณเจนนี่ เคอร์เวน  เป็นผู้ร่วม ริเริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรเดสทินี่เรสคิว ประเทศออสเตรเลีย เริ่มแรกมูลนิธิ ได้เช่าบ้าน ทาวน์เฮาส์ ในหมู่บ้านยิ่งโอฬาร ณ.บ้านเลขที่ 244/329 ย่านดอนเมือง เพื่อใช้เป็นสำนักงานและเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กและเด็กถูกทอดทิ้งช่วงแรกของการดำเนินงาน ได้มีครอบครัวอาสาสมัคร 1 ครอบครัวมาช่วยงาน คือ คุณเดเมี่ยน และคุณคาล่า เมย์ ทั้งสองได้มาช่วยงานทั้งสิ้น 6 เดือน  จากนั้นก็เดินทางกลับไปต่างประเทศ

ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและขาดคนเลี้ยงดูยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวชุมชนในย่านสลัม เนื่องจากผลกระทบของปัญหายาเสพติด มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่รับผลกระทบจากปัญหาข้างต้น  โดยเริ่มดำเนินโครงการ 2 โครงการ คือ

 1. โครงการบ้านพักเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้ง เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ให้มีบ้านพักที่อบอุ่น อิ่มท้อง และให้ โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กเหล่านี้ (ปี 2546 – ปัจจุบัน)
 2. โครงการทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนในชุมชุน-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กเยาวชนให้ได้รับ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง(ปี 2546 – ปัจจุบัน)

เพื่อการบริหารงานมูลนิธิฯให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้มีการยื่นขอจดทะเบียนมูลนิธิ ต่อกระทรวงมหาดไทย ผ่านสำนักงานเขต ดอนเมือง และได้รับเกียรติ จากคุณวันเพ็ญ ไชยวงค์  คุณวาสนา บุญยืน  และ คุณวรนุช สุสมจิต มาร่วมเป็นกรรมการและเหรัญญิก ชุดแรก และใช้บ้านเลขที่ 244/329 หมู่ 9 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร เป็นสำนักงาน   ส่วนทุนในการจดทะเบียนเริ่มแรก 200,000 นั้น ได้รับการบริจาค จาก คุณ โทนี่ เคอร์เวน ประธานองค์กร Destiny Rescue International จากประเทศออสเตรเลีย ต่อมาเมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2547 ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯโดยกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท1329 มีวัตถุประสงค์ เพื่อการบรรเทาทุกข์ ความลำบากยากจนสำหรับครอบครัวหรือบุคคล ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่คำนึกถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานะสมรส หรือวัฒนธรรม ช่วยเหลือบุคคล ที่ไร้ที่อยู่อาศัยไม่มีงานทำ แม่หม้าย เด็กกำพร้า โดย
            1. การช่วยเหลือในด้านพัสดุอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้จำเป็นต่างๆ
            2. การส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เด็กยากจน ทุนการศึกษา
            3. ส่งเสริมอาชีพโดยการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านเงินทุน
            4. บ้านเด็กกำพร้า และที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลไร้ที่พักอาศัย
            5.การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน เกี่ยวกับการเงิน และอื่นๆ
            6. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ในด้านการเงินขั้นวิกฤติ ปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก่อนเวลาอันควร ช่วยเหลือเด็กหญิงหรือชายที่ถูกหลอกให้ค้าประเวณี ถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรม

เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงมากในกรุงเทพฯ คณะกรรมการจึงได้ลงความเห็น  ย้ายสำนักงานและบ้านพักเด็กไปยังจังหวัดเชียงราย  จึงได้ดำเนินการย้ายสำนักงานจากบ้านเลขที่ 244/329 หมู่ 9 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร   ไปยังบ้านเลขที่ 113 หมู่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ต่อส่วนราชการ และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 314หมู่ 1 ตำบลแม่ยาวเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมูลนิธิได้ซื้อและเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ เองในปัจจุบันมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้ย้ายสำนักงานมูลนิธิ ไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 5 หนองเหียง ซอย. 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่วงเวลาของการดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิ เดสทินี่ เรสคิว

 1. เริ่มปี 2546 – ปัจจุบัน)
 2. กรกฎาคม 2547-ปัจจุบัน เริ่มโครงการบ้านพักเด็กบ้านไกลโรงเรียน บ้านตะวันรุ่งเพื่อช่วยเหลือเด็กที่บ้านอยู่ห่างไกลและกันดารให้มีบ้านพักที่ไม่ไกลจากโรงเรียน มีผู้ปกครองบ้านคอยดูแลและสนับสนุนความเป็นอยู่และการศึกษา
 3. พฤศจิกายน 2547-ธันวาคม 2548 ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสนับสนุนจัดสร้างห้องน้ำให้ชาวบ้าน จะอื่อ/ตำบลดอยอาง และบ้าน ขุนแม่ยาว/ตำบลแม่ยาว ทั้งหมด 45 หลัง
 4. โครงการบ้านพักเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้ง มหาสารคาม เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ให้มีบ้านพักที่อบอุ่น อิ่มท้อง และให้ โอกาสด้านการศึกษา (ปี 2547– ปิดโครงการปี 2558)
 5. พฤษภาคม 2548เริ่มโครงการบ้านพักเยาวชนหญิง เชียงราย เพื่อป้องกันปัญหาและความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหาการค้ามนุษย์สนับสนุนให้ได้รับการศึกษา (พฤษภาคม 2548-จนถึงปัจจุบัน)
 6. มิถุนายน 2548 เริ่มโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรและการจัดการ-เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น (มิถุนายน 2548 – ปี 2555) สิ้นสุดโครงการ
 7. พฤศจิกายน 2548 ได้เริ่มโครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์เพื่อให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนห่างไกลเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรหลานของชาวบ้าน โดยจัดทีม รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง ความเสี่ยงเยาวชน ยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(พฤศจิกายน 2548-กรกฎาคม 2554)  หยุดดำเนินโครงการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
 8. กุมภาพันธ์ 2550 เริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพออกแบบและตัดเย็บ-เพื่อช่วยเหลือเยาวชนหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ,เหยื่อของปัญหาการค้ามนุษย์,ให้เยาวชนมีอาชีพและปลอดภัยจากการล่วงละเมิด (กุมภาพันธ์ 2550- ปี 2557) สิ้นสุดโครงการ
 9. พฤษภาคม 2551 เริ่มโครงการ งานร้อยลูกปัดและงานฝีมือ-เพื่อช่วยเหลือเยาวชนหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ,เหยื่อของปัญหาการค้ามนุษย์,ให้เยาวชนมีอาชีพและปลอดภัยจากการล่วงละเมิด (พฤษภาคม 2551-จนถึงปัจจุบัน)
 10. พฤษภาคม 2553 เริ่มดำเนินโครงการบ้านพักเยาวชนหญิง (บ้านเรสคิว) เชียงราย
 11. มีนาคม 2554 เริ่มดำเนินโครงการบ้านพักเยาวชนหญิง ( เรสคิว) เชียงใหม่
 12. พฤษภาคม 2554 เริ่มโครงการบ้านพักเยาวชนหญิง แม่สาย เพื่อป้องกันปัญหาและความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหาการค้ามนุษย์สนับสนุนให้ได้รับการศึกษา (พฤษภาคม 2548- ปี 2557) เนื่องจากสิ้นสุดโครงการ
 13. พฤษภาคม 2554 เริ่มโครงการบ้านพักนักเรียนชาย เชียงรายบ้านพักเพื่อรองรับเด็กกำพร้าที่เติบโตขึ้น และสะดวกต่อการบริหารจัดการ ปันจุบันได้ปิดโครงการไปแล้ว

           https://www.facebook.com/destinyrescue

           https://www.facebook.com/DestinyRescueFoundation

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรเทาทุกข์ ความลำบากยากจนสำหรับครอบครัวหรือบุคคล ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยไม่คำนึกถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะสมรส หรือวัฒนธรรม

1. การช่วยเหลือในด้านพัสดุอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้จำเป็นต่างๆ 

2. การส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่เด็กอยากจน ทุนการศึกษา

3. ส่งเสริมอาชีพโดยการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านเงินทุน

4. บ้านเด็กกำพร้า และที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลไร้ที่พักอาศัย

5. การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับการเรุ่นงินและอื่นๆ

6. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ในด้านการเงินขั้นวิกฤติ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นก่อนเวลาอันควร ช่วยเหลือเด็กหญิงหรือชายที่ถูกหลอกให้ค้าประเวณี ถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรม

7. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว 

มีเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือ พัฒนาบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่ยากจนที่สุด ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

 1. สถานสงเคราะห์บ้านปลอดภัย(บ้านเด็กกำพร้า)
 2. สถานสงเคราะห์บ้านปลอดภัย(เด็กทุนบ้านไกล)
 3. สถานสงเคราะห์บ้านปลอดภัยบ้านเยาวชนหญิง
 4. บ้านพักนักเรียนหญิงแม่สาย
 5. บ้านพักนักเรียนชาย
 6. บ้านพักเยาวชนหญิงเชียงใหม่
 7. บ้านพักเยาวชนหญิงกรุงเทพ
 8. บ้านพักเยาวชนหญิงอุดรธานี
 9. โครงการเด็กทุนเรสคิวนอก

 

รายชื่อโครงการส่งเสริมอาชีพ

 1. โครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟ 
 2. โครงการส่งเสริมอาชีพร้อยเครื่องประดับและลูกปัด
 3. โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวโพด
 4. โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกใบเฟิร์น
 5. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่กระดูกดำ
 6. โครงการรณรงค์การค้ามนุษย์

 

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ

 

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสังคม
 • ด้านครอบครัว
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้

ข้อมูลทางการเงิน

เปิดรับบริจาคออนไลน์

เปิด

ความคิดเห็น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่ออนาคตของเด็ก เยาวชน

โหวตองค์กร

5
เด็กๆต้องการความช่วยเหลืออยู่นะค่ะ

โหวตองค์กร

5
องค์กรที่สร้างสรรคเพื่อสังคม และเป็นองค์กรที่ทำงานโดยใช้จิตวิญญาญในการทำงานจริงๆ เพื่อนำเอาเด็กๆกลับมามี ชีวิต และอิสระ อีกครั้ง

โหวตองค์กร

5
ช่วยเหลือเด็กๆ เพื่อให้มีอนาคตที่ดีคับ

โหวตองค์กร

4
เป็นองค์กรที่ดี อละขิบคุณที่องค์กรใส่ใจอนาคตเด็ก

โหวตองค์กร

5
เยี่ยมมากคับ

โหวตองค์กร

5

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น