Kuvanant Foundation

 • Kuvanant Foundation

  องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2546 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

2261

ปีที่ก่อตั้ง: 

2521

จำนวนพนักงาน: 

120

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิคุวานันท์ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ด้วยเจตนารมย์ที่ว่า "การศึกษานำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน" โดยได้ตระหนักและสำนึกบุญคุณของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมมุ่งมั่นทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จึงมอบเงินส่วนตัวในการก่อตั้งมูลนิธิคุวานันท์ ได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียน 2261 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2526 #คณะกรรมการองค์กร http://kuvanantfoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=202〈=th

วัตถุประสงค์ขององค์กร

- เพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งใจศึกษา แต่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นเด็กพิการทางร่างกาย ได้แก่ พิการแขน ขา ลำตัว ปากแหว่ง พูดไม่ได้ หูหนวก พิการทางสายตา พิการทางสมอง ให้สามารถพัฒนาช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบอาชีพเอง ดำรงอยู่ในสังคมด้วยความสามารถของตนเองได้ รวมถึงให้ทุนผู้สูงอายุที่ยากจนถูกทอดทิ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ส่งเสริมทางด้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสาธารณประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • คนชรา
 • คนพิการ
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคม

โหวตองค์กร

5
มีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสในทุกๆ ปี เป็นเวลากว่า 36 ปีแล้ว

โหวตองค์กร

5
มีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสในทุกๆ ปี เป็นเวลากว่า 36 ปีแล้ว

โหวตองค์กร

5
มูลนิธิคุวานันท์ สาับสนะนปารศึกษา

โหวตองค์กร

5
มูลนิธิคุวานันท์ให้โอกาสคุณเสมอ

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
มูลนิธิคุวานันท์ช่วยการศึกษาเยาวชน

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอขอบคุณมูนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
สนับสนุนมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5
ขอบคุณมูลนิธิคุวานันท์

โหวตองค์กร

5

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น