มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นองค์กรสาธารณกุศลหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในประเทศไทย

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

112

ปีที่ก่อตั้ง: 

2495

จำนวนพนักงาน: 

5

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2495  โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น   มาลากุล , ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  , พลอากาศโท น.พ.สดับ   ธีระบุตร  , ม.ร.ว.หญิงเสริมศรี   เกษมศรี  และคณะกรรมการอีกหลายท่าน

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก  โดยไม่จำกัดเพศ  สัญชาติและศาสนา
2.  ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก
3.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกับหู  และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก
4.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหูหนวก
5.  ส่งเสริมคนหูหนวก ให้มีอาชีพเต็มตามศักยภาพ
6.  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุเคราะห์คนหูหนวก

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 1. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างครบวงจร
 2. ตรวจการได้ยิน และการวินิจฉัยแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 3. บริการเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยฟัง
 4. แนะแนวแก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 5. แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ
 6. ศึกษาและวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน
 7. ด้านสารสนเทศเกี่ยวกับคนหูหนวก
 8. เพื่อเป็นศูนย์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ทั่วประเเทศ

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนพิการ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ยารักษาโรค
 • อื่นๆ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น