Pladao Group

 • โลโก้กลุ่มปลาดาว

  กลุ่มปลาดาว

  เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทุกๆด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนภายในสังคมปัจจุบัน 
  เพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ สามารถนำศักยภาพไปใช้ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ
  เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการขาดจิตสำนึกสาธารณะ ปัญหาการละเมิดทางเพศและสิทธิเด็ก ปัญหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการทำงานของกลุ่มคือ เยาวชนในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

   

   

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2546

จำนวนพนักงาน: 

7

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

กลุ่มปลาดาว

เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทุกๆด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนภายในสังคมปัจจุบัน 
เพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ สามารถนำศักยภาพไปใช้ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ
เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการขาดจิตสำนึกสาธารณะ ปัญหาการละเมิดทางเพศและสิทธิเด็ก ปัญหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการทำงานของกลุ่มคือ เยาวชนในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ขององค์กร

เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทุกๆด้านและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนภายในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ สามารถนำศักยภาพไปใช้ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการขาดจิตสำนึกสาธารณะ ปัญหาการละเมิดทางเพศและสิทธิเด็ก ปัญหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการทำงานของกลุ่มคือ เยาวชนในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

การจัดค่ายเยาวชน / การจัดอบรม

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

กรุงเทพมหานครเป็นหลัก

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น