ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 299 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation
ระดับ
3.62
จาก 5
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.01
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ระดับ
0.46
จาก 5
ภารกิจหลักในการบริหารจัดการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รูปกรูปี
ระดับ
0.46
จาก 5
รณรงค์และเผยแพร่ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ
ระดับ
0.82
จาก 5
ศูนย์ให้การศึกษากับเด็กพเศษทุกประเภท เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กLD. เด็กดาวน์ซินโดรมดูรายละเอียด
มูลนิธิครูสร้างสรรค์
ระดับ
0.46
จาก 5
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การศึกษาในกรุงเทพฯ และในเมืองใหญ่ของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมาก...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ระดับ
4.40
จาก 5
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย...ดูรายละเอียด
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
ระดับ
0.84
จาก 5
ความเป็นมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

โลโก้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
ระดับ
0.88
จาก 5
สิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีสำหรับผู้หญิง แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงไทยยังคงเจ็บป่วย พิการ...ดูรายละเอียด
รูปโลโก้มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ระดับ
1.55
จาก 5
วัตถุประสงค์หลักแรกเริ่มเมื่อหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ “คุณท่าน” ก่อตั้ง มูลนิธิจุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2511...ดูรายละเอียด