ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 167 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
ระดับ
0.46
จาก 5
ภารกิจหลักในการบริหารจัดการโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation
ระดับ
3.55
จาก 5
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.00
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
Kuvanant Foundation
ระดับ
4.43
จาก 5
องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2546 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูรายละเอียด
มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ
ระดับ
0.82
จาก 5
ศูนย์ให้การศึกษากับเด็กพเศษทุกประเภท เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กLD. เด็กดาวน์ซินโดรมดูรายละเอียด
นักเรียนตาบอด มีโอกาสฉายพระรูปให้สมเด็จพระเทพฯ
ระดับ
1.63
จาก 5
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น
ระดับ
0.49
จาก 5
Recently also in Hamburg, Germany a Krohn-Foundation has been established in support of the Bangkok operation. For further...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ระดับ
3.71
จาก 5
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย...ดูรายละเอียด
Pratthanadee Foundation (มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี)
ระดับ
4.23
จาก 5
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่สตรีเยาวชนหญิง โดยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รายการเลขหน้า