ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 76 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิพัฒนนาอีสาน (NET  FOUNDATION)
ระดับ
1.57
จาก 5
มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี...ดูรายละเอียด
ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.19
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ระดับ
2.99
จาก 5
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
ระดับ
0.41
จาก 5
ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีประชาชนผู้จงรักภักดีจากทุกท้องที่ได้พร้อมใจกันร่วมบริจาค...ดูรายละเอียด
Rainbow Dream GroupLogo of Rainbow Dream Group_Chiang Mai
ระดับ
1.85
จาก 5
เป็นกลุ่มองค์กรรากหญ้าที่งานในด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นหลักโดยมีพื้นที่การทำงานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงดูรายละเอียด
รูปตระกร้อผูกประสานกันเป็นเครือข่าย
ระดับ
3.14
จาก 5
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...ดูรายละเอียด
รูปดอกบัว
ระดับ
0.43
จาก 5
เพื่อช่วยเหลือ เป็นที่พักพิงให้สัตว์ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับ
0.41
จาก 5
เป็นองค์กรร่วมของสถาบันการแพทย์และสุขภาพของสี่เหล่าทัพรวมทั้งแพทย์ตำรวจที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาการ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :