ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 19 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

โลโก้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
ระดับ
0.88
จาก 5
สิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีสำหรับผู้หญิง แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงไทยยังคงเจ็บป่วย พิการ...ดูรายละเอียด
ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
ระดับ
3.80
จาก 5
ศปส. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ คนรุ่นใหม่ ให้กับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์...ดูรายละเอียด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ
3.25
จาก 5
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน...ดูรายละเอียด
มูลนิธิบ้านฟุตบอลเยาวชน (ภูเก็ต)และ หรือ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านฟุตบอล(ภูเก็ต)
ระดับ
0.44
จาก 5
จุดประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ คือ การสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย ให้ความรักความอบอุ่นสำหรับเด็กชายที่กำพร้าและยากจน...ดูรายละเอียด
เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
ธงชาติไทย หัวใจ และคำว่านักศึกษาใส่ใจไทย
ระดับ
0.57
จาก 5
กลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทย มาจากการรวมตัวของนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย ที่มีความตั้งใจอยากใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาสังคม...ดูรายละเอียด
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย
ระดับ
0.52
จาก 5
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับ
3.55
จาก 5
เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดูรายละเอียด
มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า
ระดับ
3.88
จาก 5
มูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3...ดูรายละเอียด