ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 33 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
สมาคมบ้านปันรัก
ระดับ
1.49
จาก 5
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวบูรณาการความรู้ แลกเปลี่ยน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
ระดับ
0.41
จาก 5
ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีประชาชนผู้จงรักภักดีจากทุกท้องที่ได้พร้อมใจกันร่วมบริจาค...ดูรายละเอียด
มูลนิธิดวงประทีป
ระดับ
4.02
จาก 5
มูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสกว่า 36 ปี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์
ระดับ
0.68
จาก 5
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมูลนิธิในด้านผู้สูงอายุ ฯ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

พระประชาบดี
ระดับ
2.97
จาก 5
สถานสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :