โครงการหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์

รายละเอียดของเนื้อหา

ชื่อองค์กร: 

Internet Foundation for the Development of Thailand

จำนวนเงินขอรับการสนับสนุน: 

500,000.00 บาท

ประเภทของการบริจาค: 

  • เงิน
  • สื่อการเรียนรู้

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 

01 มกราคม 2558

สรุปย่อโครงการ

ปัจจุบันโลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ยง

เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทำให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องมีวิธีในการสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง

นอกจากนั้น การระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาจะต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคีร่วมงานด้านเนื้อหาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ ที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์เนื้อหาด้านบวกให้แก่ภาคีและเยาวชนผ่านกลไก เช่น เครื่องมือ (tools) ในการสร้างสื่อดิจิทัล  กองทุนสื่อสร้างสรรค์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ มากจนเยาวชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม 
3. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สา. ารถพัฒนางานและนำเสนองานต่อสาธารณะชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยผ่านระบบการสร้างแรงจูงใจและการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน
5. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคีร่วมงานด้านข้อมูล ความรู้ และการศึกษา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ชัดเจนและเข้มแข็ง
6. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค

 

ลักษณะกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย สำหรับโรงเรียนไทย จัดฝึกอบรมทางด้านหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับครู ผู้ปกครอง และเยาวชน อีกหลายหลักสูตร ได้แก่

- การทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-Book )
- การสร้างสื่อแอนิเมชั่น (Flash) 
- การใช้อินเทอร์เน็ต (เบื้องต้น / ขั้นสูง)
- การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
- การป้องกันไวรัสและสปายแวร์
- การสร้างเกมขึ้นพื้นฐาน