โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รายละเอียดของเนื้อหา

ชื่อองค์กร: 

Internet Foundation for the Development of Thailand

จำนวนเงินขอรับการสนับสนุน: 

500,000.00 บาท

ประเภทของการบริจาค: 

  • เงิน
  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • อุปกรณ์การเรียน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 

03 มีนาคม 2558

สรุปย่อโครงการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ อันจะสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง และเป็นทางเลือกให้เยาวชนในการทำงานหรือเรียนต่อ มีหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกรมพินิจฯ คัดเลือกศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง คือ 1) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม 2) ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ 3) ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จ.นครปฐม 4) ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกขา กรุงเทพฯ  และ 5) ศูนย์ฝึกฯ บ้านบึง จ.ชลบุรี  เนื่องจากมองว่าการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นั้น มีเยาวชนอายุ 18 – 24 ปีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นวัยที่น่าจะเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว อีกทั้งเยาวชนจะอยู่ในสถานพินิจฯ ไม่นาน ถ้าเยาวชนมีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็น่าจะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้

โครงการฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่อง Projector กล้องถ่ายรูป เป็นต้น เพื่อพัฒนาเยาวชนในสถานพินิจฯ ให้ได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระหว่างฝึกอบรม และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อันจะสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง และเป็นทางเลือกให้เยาวชนในการทำงานหรือเรียนต่อได้ ซึ่งการทำงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสองหน่วยงานอันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เยาวชนศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญจนาภิเษก ในหลักสูตรระยะสั้น 3 สัปดาห์ สำหรับการออกแบบกราฟฟิก ,ทำสื่อสิ่งพิมพ์, การผลิตภาพยนตร์สั้น, การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อผลิต Stop Motion และ คณะวิทยากรจาก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ อีก 4 แห่ง ในหลักสูตรระยะยาว 16 สัปดาห์  “เรียนรู้สู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ” ซึ่งเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย เช่น การออกแบบปฏิทิน, โปสเตอร์, การ์ดอวยพร, การทำนามบัตร, การออกแบบโลโก้, ทำสื่อสิ่งพิมพ์, การตกแต่งรีทัชภาพ และการทำ Presentation ต่างๆ  เป็นต้น

หลังการอบรมทั้งสองหลักสูตร เยาวชนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในเวทีกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่...สร้างสรรค์ได้ด้วยไอซี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 5 ศูนย์ฝึกฯ นำความภาคภูมิใจสู่ตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ทั้งยังเป็นการแสดงให้พ่อแม่และผู้ปกครองของเยาวชนได้รับรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเยาวชน ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน พร้อมสาธิตการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ การออกแบบนามบัตร การ์ดอวยพร ลวดลายสกรีนเสื้อ กระเป๋า ถุงผ้า สื่อสิ่งพิมพ์ Stop Motion และหนังสั้น  ฯลฯ 

ในการดำเนินโครงการ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในแง่ของพื้นฐานความรู้ด้านไอทีของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ข้อจำกัดด้านเวลาเรียน และความไม่พร้อมของบุคลากรไอทีประจำแต่ละศูนย์ฝึกฯ แต่เยาวชนก็ให้ความสนใจ ตั้งใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและการฝึกฝนสร้างชิ้นงานตลอดหลักสูตร จนถึงเวทีแสดงผลงานเยาวชนรุ่นใหม่...สร้างสรรค์ได้ด้วยไอซีที ก็ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับคำชมทั้งจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้มาร่วมงาน และแขกผู้ใหญ่ที่แวะมาเยี่ยมชมงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการดีๆ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากทั้งเยาวชน ศูนย์ฝึกฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าจะได้รับการสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายผล โดยอาจเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ในศูนย์ฝึกฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนอื่นที่สนใจได้เข้าร่วม รวมถึงการคัดเลือกเยาวชนแกนนำไอทีมาเข้าค่ายฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ที่สูงขึ้น ทำกิจกรรมไอทีเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro ในหลักสูตรการทำ StopMotion

2. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต เช่น การถ่ายภาพ การวาดรูปการ์ตูน ฯลฯ 

3. เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และค้นหาแนวทางการสร้างผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบของตนเอง

ลักษณะกิจกรรม

1. จัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟฟิก ,ทำสื่อสิ่งพิมพ์, การผลิตภาพยนตร์สั้น, การถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อผลิต Stop Motion และ คณะวิทยากรจาก มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ อีก 4 แห่ง ในหลักสูตรระยะยาว 16 สัปดาห์  “เรียนรู้สู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ” ซึ่งเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย เช่น การออกแบบปฏิทิน, โปสเตอร์, การ์ดอวยพร, การทำนามบัตร, การออกแบบโลโก้, ทำสื่อสิ่งพิมพ์, การตกแต่งรีทัชภาพ และการทำ Presentation ต่างๆ  เป็นต้น

2. การจัดค่ายอบรมไอซีทีและส่งเสริมทักษะทางด้านจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ 5 แห่ง เพื่อให้เด็กมีทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม โดยไม่ก้าวไปในทางที่ผิด รวมถึงให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนในการดำเนินชีวิต

3. จัดเวทีเพื่อแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อฝึกทักษะและฝีมือด้านไอซีทีที่เรียนให้นำไปใช้เป็นอาชีพได้จริง เช่น การออกบูธเพื่อจัดทำโปสการ์ด แต่งภาพ ทำนามบัตร/ปฏิทิน เป็นต้น