ไทยกิฟวิ่ง ศูนย์รวมข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย

รายละเอียดของเนื้อหา

ชื่อองค์กร: 

Internet Foundation for the Development of Thailand

จำนวนเงินขอรับการสนับสนุน: 

500,000.00 บาท

ประเภทของการบริจาค: 

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: 

12 มีนาคม 2558

สรุปย่อโครงการ

ในประเทศไทย งานจิตอาสา งานเพื่อพัฒนาสังคม และองค์กรเพื่อสังคม ได้เพิ่มบทบาทและทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา จากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ.2553 มีจำนวนองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่จดทะเบียนไว้ทั้งสิ้นประมาณ 35,000 องค์กร ในจำนวนนี้มีไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักในสังคม มีไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่มีเว็บไซต์ของตนเอง ซึ่งผลงานและความโปร่งใสน่าเชื่อถือขององค์กรเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากสังคม ในขณะที่สังคมขาดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรการกุศลต่างๆ  องค์กรเพื่อสังคมก็ขาดแหล่งทุนและการสนับสนุนจากสังคมในกรณีนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน่าจะเข้ามาช่วยได้

โครงการกองทุนทำดี (เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่งwww.thaigiving.org) เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ให้กับผู้รับ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการทำงานขององค์กรสู่สาธารณชน และเป็นช่องทางระดมเงินทุนและความช่วยเหลือจากสังคมไปสู่องค์กรเหล่านั้น ปัจจุบัน เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่งมีข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมประมาณ 300 องค์กร ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้น เรียกดูข้อมูลการติดต่อ ช่องทางการบริจาค และเข้าถึงเว็บไซต์ขององค์กรเหล่านั้นได้โดยตรง

ในปี พ.ศ. 2556 นี้ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้จัดทำระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ขององค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อสังคมในอีกหลายประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน จึงเป็นที่มาของโครงการเว็บไซต์ศูนย์รวมองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ระบบดังกล่าวจะถูกออกแบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรเพื่อสังคมที่สมัครใจเข้ามากรอกข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ยิ่งใส่ข้อมูลมากเท่าใด ความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสขององค์กรก็ยิ่งปรากฏมากเท่านั้น ข้อมูลต่างๆ จะถูกนำเสนอผ่านระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เช่นเดียวกับคนไทยเนื่องจากนำเสนอข้อมูลเป็น 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในการสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด ระบบจะสร้างความตื่นตัว ส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาและองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ให้มีการพัฒนางาน นำเสนอผลงาน และสื่อสารกับสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายแหล่งทุนสนับสนุนการทำงานไปยังต่างประเทศด้วย

นอกจากระบบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว ยังจะมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และบริการอื่นๆ ในอนาคต เช่น การรับบริจาคเงินออนไลน์ กิจกรรมระดมทุน การจัดอันดับองค์กรเพื่อสังคม  การให้คำปรึกษาในการเขียนรายงานและโครงการ  เป็นต้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางขององค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย
 3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมความโปร่งใสให้องค์กรเพื่อสังคม โดยการสนับสนุนให้เข้ามาเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยสมัครใจ
 4. เพื่อส่งเสริมชุมชนออนไลน์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ
 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้เพื่อพัฒนาสังคม

ลักษณะกิจกรรม

 • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ม.ค. - มี.ค. 2556)
 • ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ (เม.ย. - มิ.ย. 2556)
 • รับสมัครสมาชิก นำเข้าข้อมูล ทดลองใช้งาน ปรับแก้ (มิ.ย. - ส.ค. 2556)
 • เปิดตัวระบบและบริการ (ก.ย. 2556)
 • สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และให้บริการ (ก.ย. 2556 เป็นต้นไป)
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐานในระดับสากล
 • ส่งเสริมชุมชนการให้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเพื่อสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน
 • สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างสิทธิประโยชน์อื่นๆ